About Senior Sports in Pan Idræt

Senior sports are established as an equal offer together with the other sports activities in Pan Idræt.

It is our ambition that senior sports will offer sports activities on weekdays during daytime for senior senior members of Pan Idræt without very specific age criteria and skill levels.

Senior sports will start with two activities: Swimming and badminton.

Hopefully additional sports activities will be added as demand arises from our members. Further we are very focused on social actitivies within each sport as well as for all senior sports members.

Senior sports members has to accept Pan Idræts gender policy.

Pan Senior Logo

When and Where

Senior sports are awaiting assignment of badminton courts and pool facilities.

When facilities are assigned the times and locations will be made public on this page.

}

Price

The membership fee has not been finally decided. It is expected to be DKK 60,- per year.

In addition to the sports fee there is a club membership fee which is 340 DKK annually.

Steering committee for Senior Sports

The steering committee will be established when facilities and courts has been assigned to us.

Contact

Om Pan Senior

Senioridræt er etableret som et ligeværdigt tilbud sammen med de øvrige sportsaktiviteter i Pan Idræt.

Det er et mål, at senioridræt skal udvikle sig som et tilbud til medlemmer af Pan Idræt med afvikling af motion på hverdage i dagtimerne og kunne favne lidt bredt uden helt specifikke alderskriterier og uden krav til niveau.

Senioridræt begynder med at etablere to sportsaktiviteter:

Svømning og badminton. Der vil blive mulighed for at etablere flere idrætsaktiviteter og sportsgrene, når der viser sig behov og tilslutning for dette.

Der lægges endvidere vægt på sociale tilbud inden for de enkelte sportsgrene samt på tværs af disse.

Pan Tri & Bike logo

Hvor og hvornår

Vi har endnu ikke etableret de faste træningsgange, men arbejder hårdt på at få det hele på plads. Så snart vi ved mere opdateres informationen her.

}

Pris

Det koster 390/årligt (50% rabat efter 1/7) for medlemskabet af Pan Idræt. Herudover forventes senioridræt at beløbe sig til 60,- kroner årligt.

Inden for de enkelte aktiviteter kan der blive tale om forskellige beløb afhængig af behov for diverse supplerende udgifter inden for den enkelte aktivitet.

Styregruppen for Dodgeball

Person 1

Styregruppemedlem

Person 2

Styregruppemedlem

Person 3

Styregruppemedlem

Kontakt

Oprettelse som modtager af udlæg

Hvis du flere gange har udlæg hos Pan Idræt, kan du her oplyse os dine oplysninger så som navn, telefon nr., bankkonto mv. – du vil herefter modtage et login til websiden, så bliver du fri for at taste oplysninger hver gang du indsender udlæg til refusion. (er du i forvejen bilagsgodkender får du ikke et nyt login).

Opret bruger

 • Oplys venligst dit telefonnr. så vi kan kontakte dig hvis der problemer.
 • Angiv venligst hvilken afdeling du er tilknyttet
 • Beskriv venligst din rolle eller funktion i afdelingen
 • For at nemmere kan foretage udbetalinger til dig, skal vi bede dig om at oplyse dine bankoplysninger. Husk at give besked hvis du senere skifter bank.
 • Angives med 10 cifre, evt. med foranstillet nuller

 

Privatlivspolitik for Pan Idræt

1. udgave – 23.05.2018

Pan Idræts dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, som medlem, træner og frivillig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Pan Idræt er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Christian Bigom, formand

Adresse: Rolighedsvej 6, 5. sal

CVR: 28832982

Mail: formand@panidraet.dk

Website: www.panidraet.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger somnavn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, stilling
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • Kønsidentitet og seksualitet som medlemmer har mulighed for at angive på deres medlemsprofil
 • Oplysninger om ledere og trænere:
  • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger omtillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger her henviser vi til interesseafvejningsreglen.
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

1)  Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til klubben

2)  Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til klubben

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen, her henviser vi i øvrigt til den mere specifikke generalforsamlingsvedtagne fotopolitik
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund iDIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi envurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år, jf. stemmeretten i vedtægtens §8 stk. 2.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet kan der sker videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Retten til indsigt i egne personoplysninger har du via din egen profil i medlem-systemet Klubmodul. Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod klubbens behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Privatlivspolitik er udarbejdet af Pan Idræts bestyrelse efter vejledning fra Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.

Om Senioridræt i Pan Idræt

Senioridræt er etableret som et ligeværdigt tilbud sammen med de øvrige sportsaktiviteter i Pan Idræt.

Det er et mål, at senioridræt skal udvikle sig som et tilbud til medlemmer af Pan Idræt med afvikling af motion på hverdage i dagtimerne og kunne favne lidt bredt uden helt specifikke alderskriterier og uden krav til niveau.

Senioridræt begynder med at etablere to sportsaktiviteter: Svømning og badminton.

Der vil blive mulighed for at etablere flere idrætsaktiviteter og sportsgrene, når der viser sig behov og tilslutning for dette. Der lægges endvidere vægt på sociale tilbud inden for de enkelte sportsgrene samt på tværs af disse.

Medlemmer, skal kunne acceptere Pan Idræts kønspolitik.

Pan Senior Logo

Hvor og hvornår

Senioridræt afventer tildeling af badminton- og svømmebaner.

Når disse er kendt vil det blive annonceret her på siden.

}

Pris

Kontingentet til senioridræt forventes at beløbe sig til 60,- kroner årligt.

Derudover grundkontigentet for medlemskab af Pan Idræt: 340 kr. om året.

Der betales én gang årligt januar måned.

Inden for de enkelte aktiviteter kan der blive tale om forskellige beløb afhængig af behov for diverse supplerende udgifter inden for den enkelte aktivitet.

Styregruppen for senioridræt

Vil blive etableret, når faciliteter er fastlagt.

Kontakt

Tak, vi har nu modtaget dine oplysninger.

Da email ikke er en sikker måde at sende data på, vil du ikke modtage en kvittering for indsendelsen.

I Pan Idræt har vi elektroniske medlemskort.

Vores medlemsystem hedder Klubmodul – og der findes en app med samme navn både i Apple’s “App Store” og Google’s “Google Play”

For at få dit medlemskort skal du downloade app’en til din smartphone.

Herefter skal du vælge “Anden Sportsgren” og dernæst finde “Pan Idræt” i listen.

Dit Brugernavn og Password er det samme som til din medlemsprofil.

Kan du ikke huske din kode kan du altid trykke “Glemt password” og nulstille koden via den e-mail du har tilknyttet din profil.

Klik på banneret nedenfor og se hvor du kan bruge dit medlemskort

Pan Idræt imod homofobi i idrætten

Bøsserøv! Du spiller som en svans. Bøssetackling… osv. Hvis du færdes i idrættens verden, er det desværre sandsynligvis at du har hørt tilråb som disse.

I store internationale undersøgelser fortæller over 80 % af idrætsudøverne at homofobisk jargon er en fast del af sprogbrugen når man går til sport. Jargonen er mest udbredt blandt mænd og især i holdsport.

Direkte adspurgt giver langt de fleste der benytter denne jargon, heldigvis udtryk for at de mener ”ikke noget med det” – det er ”bare jargon”. Men tonen gør desværre at mange idrætsudøvere ikke føler sig trygge og velkomne i idrættens verden. De stopper derfor med deres sport.

Statistisk set vil der i langt de fleste idrætsforeninger i Danmark være drenge og unge fyre der på et tidspunkt i deres liv erkender at de er homoseksuelle. Ud over denne gruppe, fortæller en tredjedel af alle heteroseksuelle mænd at de har været udsat for homofobisk mobning i idrætten. En stor del af disse vælger at forlade idrætten.

I Pan Idræt mener vi at idræt skal være for alle. Idrætten skal være fri for homofobi og anden mobning, og alle skal kunne føle sig trygge i idrættens miljøer. Derfor rådgiver og samarbejder Pan Idræt med idrættens organisationer, og med en lang række andre interessenter i idrættens verden.

Vil du vide mere? Så klik videre nedenfor.

Klik her hvis du er fra en idrætsorganisation eller idrætsforbund

Organisationer

I Pan Idræt har vi en god dialog med mange af idrættens organisationer. Vi har et indgående kendskab til vilkår og muligheder i idrættens verden og samtidig har vi en stor berøringsflade med dem som bliver ramt af homofobi når de går til sport.

Vores tilgang har fokus på de helt reelle udfordringer og på at finde konkrete løsninger. Vores mål er at skabe øget trivsel og tryghed for alle som kommer i de danske idrætsmiljøer.

Udfordringer kan se forskellige ud i forskellige idrætter og i forskellige organisationer. Alligevel har vi udarbejdet 10 generelle anbefalinger til organisationer, som man kan tage udgangspunkt i og lade sig inspirere af. Tag gerne fat i Pan Idræt for en dialog med udgangspunkt i jeres konkrete situation.

Klik her hvis du er træner eller leder i en idrætsklub

Trænere og ledere

Trænere og idrætsledere har en nøglerolle i forhold til at sikre en god tone i idrætsklubben.

Lederne af idrætsforeningen eller –klubben bør sætte de overordnede rammer for tonen og for hvordan det er OK at agere i regi af foreningen. Når man påsætter trænere, bør der derfor være en dialog mellem leder og træner om hvordan I sikrer et godt socialt miljø i idrætsforeningen eller –klubben og hvilken tone man gerne vil have.

Trænerne  står hver dag ansigt til ansigt med idrætsforeningen eller –klubbens udøvere. Træneren er som regel et forbillede og en person der ses op til. Derfor er træneren ofte den primære kulturbærer på et hold og den som kan sætte standarder for om mobning og homofobi er i orden eller ej. Ignorer træneren mobning og homofobiske udbrud eller tilråb, tolkes det af holdet som accept af en negativ tone.

Undersøgelser viser at 1/3 af alle homoseksuelle i idrætten bliver i skabet fordi de ikke tror at trænerne og ledere vil stå inde for dem hvis de er åbne. Dette skyldes bl.a. at der ikke siges fra overfor en homofobisk jargon. Derfor:

Sig fra!

Som træner kan du gøre en forskel ved at sige fra når du oplever det. Helt overordnet anbefaler vi at du siger fra i situationen, så alle på holdet hører det. På den måde bliver det klart for alle at mobning og homofobisk jargon ikke er i orden på holdet.

Der er utallige måder at sige fra på afhængig af situationen og hvem man taler til. Man taler anderledes med børn end man gør med teenagere og med voksne. Ens eget temperament og den konkrete situation er naturligvis også afgørende for håndteringen. Gennemgående er en vending som ”det vil vi ikke have her i klubben” meget anvendelig, men sig det på din egen måde. Nedenfor kan du finde variationer til inspiration:

 • Den pædagogiske

Gustav, ved du egentlig hvad ’bøsse’ betyder? … Det betyder at to drenge, eller to mænd er kærester. Det kan man altså sagtens og det er ikke noget man bruger som skældsord.

 • Den rammesættende

” Her på holdet  vil jeg ikke høre på tilråb som bøsse, eller perker eller andet. Vi taler ordentligt til hinanden. Og man er i øvrig velkommen her uanset om man er bøsse eller kommer fra et andet land, eller om man er vegetar, eller hvad man så er. Så fremover så dropper vi den slags ord her”

 • Den udfordrende

”Jesper, hvad mener du egentlig med det der ”bøsserøv”. Har du noget imod bøsser? Eller tror du ikke bøsser kan spille fodbold eller hvad er dit problem?”

 • Den kontante
  ”Mads, hold nu kæft med det der ”svans”.

 

Til børn kan den pædagogiske tilgang være rigtig god mens den kontante måske egner sig mere til teenagere. Ved sæsonopstart kan den rammesættende tilgang være god og det kan være enten være træneren, ungdomsformanden eller en anden der sætter rammen for hvad der er god tone overfor holdet.

 

Klik her hvis du selv er idrætsudøver

Idrætsudøver

Er du idrætsudøver og går og tumler med tanker om din egen seksualitet: er du homoseksuel? Skal du fortælle det til andre? Hvordan skal jeg tackle det med holdet? Hvad vil min træner sige?

Det er 100% en privat sag om man vil springe ud eller at være åben om sin seksualitet i klubben eller på sit hold. På den ene side fortæller mange som har taget skridtet og sprunget ud at det giver ro og en fornemmelse af at man kan være sig selv. Det kan give et overskud til også at blive en bedre idrætsudøver. På den anden side skal du også være klar til det og have en oplevelse af at være tryg med at springe ud.

Har du brug for at vende konkrete udfordringer med nogen, er du velkommen til at kontakte Pan Idræt for en sparringssamtale. Du har garanti for at din henvendelse vil blive behandlet 100% fortroligt og ikke bliver fortalt videre uden dit tilsagn.

At springe ud for holdet

At springe ud overfor holdet

Kærester og seksualitet er noget der fylder meget fra ungdomsårene og frem. Der bliver talt om kærester og om at score i byen osv. når man snakker i omklædningsrum, til træning og i tredje halvleg. Derfor er seksualitet ikke uvedkommende i idrætsklubben – det er en naturlig del af det sociale liv. En homoseksuel holdkammerat sidder ofte på bænken i denne del af det sociale liv – og ofte går dette også ud over præstationerne på banen. Derfor kan din støtte være værdifuld.

Men husk altid på at det at springe ud, er en privat sag. Mange homoseksuelle idrætsudøvere kan have svært ved at fortælle deres klubkammerater at de er til en af samme køn. Der kan gå mange overvejelser forud for at man er klar til at fortælle det til andre.

Nogen fortæller at idrætsklubben er det sidste sted, der får det at vide. Det er højst sandsynligt fordi man er nervøs for hvordan det bliver modtaget.

Generelt skal der ikke så meget til for at skabe ekstra sikkerhed og tryghed. Det er ikke sikkert at den unge har lyst eller er klar til at springe ud, men hvis du som træner eller leder har sagt fra overfor homofobisk jargon, eller på anden måde har sendt signaler om at du er en accepterende og åben person, har du hjulpet godt til at gøre det nemmere at være ung og usikker på sin egen seksualitet.

Carsten Friis Overby

Carsten Friis Overby

Frivillig projektchef

Du er altid velkommen til at kontakte Pan Idræts frivillige chef for indsatsen mod homofobi

carsten@panidraet.dk

 • Universitetsuddannet i Idræt
 • Tidligere Idræts og foreningskonsulent i DGI i 12 år
 • Tidlige foreningsformand
 • Medlem af Pan idræt i 20 år (svømning/håndbold/triatlon)

Med udgangspunkt i vedtægternes formålsparagraf og vores vision for fremtiden arbejdes der for tiden på en beskrivelse af værdisættet i Pan Idræt.

Pan Idræts værdier, vision og politikker

Pan Idræts værdier

Pan Idræt er et idrætsfællesskab, som er stiftet af bøsser og lesbiske med det formål, at være en inkluderende idrætsforening, som skal skabe fysiske og sociale udfoldelsesmuligheder i idrætten med vægt på ligeværdighed, fællesskab, udfordring og sundhed.
Vi tror grundlæggende på fair play – også uden for banen – ingen skal følge sig ekskluderet fra fællesskabet. Vi arbejder hele tiden med at sikre at der skabes trygge rum i vores fællesskab til at være den du er.

Vores Vision

Det er Pan Idræts ambition at skabe et velkommende og inkluderende rum, som indbyder til motion, sundhed og fællesskab og som skaber livskvalitet både for medlemmer og for homoseksuelle i København i almindelighed. Udfordringerne i dagens Danmark er stadig store for de grupper i samfundet hvis seksualitet ikke falder sammen med majoritetens. Levevilkårsundersøgelser peger på at homoseksuelle er overrepræsenteret når det gælder ensomhed, depression, alkoholmisbrug og rygning.

Formål

Læs Pan Idræts formål

Kønspolitik

Læs Pan Idræts kønspolitik

Vision

Læs Pan Idræts vision

Fotopolitik

Læs Pan Idræts fotopolitik

Værdier

Læs Pan Idræts værdier

Homofobi i idræt

Læs om Pan Idræts bekæmpelse af homofobi i idræt

Carlsberg mindelegat til Pan Idræt
Sport 24 logo
Joma logo

Sådan tager vi godt imod nye i Pan Idræt

Medlemsundersøgelsen som Pan Idræt gennemførte i 2014 viste at vores medlemmer er glade for at være medlem af Pan idræt. De siger de får nye venner, oplever en øget sundhed og en generelt bedre livskvalitet – og de anbefaler at melde sig ind i foreningen til deres venner.
De fleste af vores nye medlemmer siger at de ikke oplevede de store barrierer i forhold til at melde sig ind: 44 % oplyser at de ingen barrierer oplevede. Men der er hele 25 % af vores nuværende medlemmer der siger at de var usikre på om de ville blive taget godt imod.

De forskellige idrætter har i det efterfølgende beskrevet deres gode råd til hvordan man tager godt imod nye medlemmer. Indledningsvist kommer her en kort generaliseret sammenfatning i 7 gode råd.

Det er en god idé det fremgår af hjemmesiden eller andre steder hvad man skal gøre hvis man er interesseret i at være med i idrætten: hvornår er det bedst man møder frem, skal man kontakte nogen inden, hvordan er omklædningsfaciliteter, krav til træningstøj/udstyr, er det gratis og uforpligtende at prøve idrætten af, er alle niveauer velkomne, osv.

Man bør følge hurtigt op på forespørgsler om deltagelse i idrætten: byd velkommen, send informationer om idrætten (evt. infoark/velkomstbrev), aftal første træningsgang og informer trænerne eller andre relevante personer om at der kommer en ny.

Når den nye møder op på faciliteten første gang, er det vigtigt for at personen føler sig velkommen at der er nogen der tager imod og vise tilrette. Det kan være en fra styregruppen der har denne opgave, eller træneren eller en helt anden. Den nye skal måske vises rundt, præsenteres og introduceres, have informationer om træningen og holdet, mm.

Det er vigtigt at man som ny føler at man er velkommen også i forhold til ens evner eller idrætslige niveau. Hjælp den nye godt i gang med idrætten. I nogen idrætter får den nye en ”buddy” tilknyttet der hjælper i gang og følger op på om man kan følge med. Andre idrætter har særlig begyndertræning mm.

Langt de fleste idrætter har en egen facebook gruppe. Det er en god idé at sørge for at den nye kommer med i denne gruppe helt fra starten af – det sikrer en tidlig tilknytning til idrætten socialt set.

Mange idrætter holder 3. halvleg og har forskellige sociale arrangementer. De fleste medlemmer i Pan Idræt kommer først og fremmest for det sociale. Derfor er det vigtigt at sørge for at nye kommer med når der er sociale aktiviteter ud over idrætten. Sørg for at de nye ved at de er velkomne.

Nogen får prøvet en idræt af og finder ud af at det ikke lige var dem alligevel. Men måske er der en anden idræt i Pan Idræt hvor de kan komme bedre i gang. Stil gerne spørgsmålet til dem der trækker sig og opfordrer dem til at prøve en anden idræt af.

Badminton
I badminton er det ca. halvdelen af de nysgerrige potentielle nye medlemmer, der kommer første gang efter at have henvendt sig til os i Styregruppen før de dukker op. Den anden halvdel er til træning første gang med venner eller bekendte, som allerede er medlemmer. De fleste gange er vi også orienteret om det i Styregruppen.

Første målgruppe: Vi besvarer henvendelsen med en venlig, interesseret og spørgende tekst og vedhæftede velkomstblad. Vi forsøger som det vigtigste at aftale deres første træningsgang. Det lykkes næsten altid.

Kære Heidi
Tak for din interesse i Pan Badminton.
Du er meget velkommen til at kigge forbi til en prøvetime. Det bedste tidspunkt er onsdage kl. 20.30 i DGI-Byen eller fredage kl. 19.00 i Grøndal MultiCenter, hvor vi også har trænere på.
Alle kan være med – vi har alle niveauer. Du må meget gerne skrive til mig, hvornår du tænker at komme forbi første gang, så jeg kan sørge for, at vi kan tage godt imod dig. Har du spillet badminton før?
Jeg har vedhæftet et velkomstblad til dig, som overvejer at blive medlem i Pan Badminton.
Mange hilsner fra (navn), Pan Badminton

 

Når vi ved, hvornår den nye spiller kommer første gang til træning, skriver vi ud i Pan Badminton på Facebook med en kort besked med blandt andet navn og badmintonkarriere. Hvis den nye spiller fx lige er flyttet til København, skriver vi også det. Den første gang den nye spiller er til træning, er det alles opgave og ansvar at tage godt imod. Trænergruppen og Styregruppen er særligt opmærksomme på at byde velkommen og tage sig godt af den nye spiller. Når spilleren har været til træning første gang, inviterer vi vedkommende ind i Pan Badminton på Facebook.

Anden målgruppe: Vi gør ikke så meget ekstra ud af den målgruppe, da den nye spiller allerede har relationer til medlemmer af klubben. Trænergruppen og Styregruppen er ligesom ved den første målgruppe opmærksomme på at byde den nye spiller velkommen. Denne målgruppe søger oftest selv om medlemskab af Pan Badminton på Facebook.

 

Boksning
1) Sender en velkomst/infomail
2) Sørger for en kontaktperson til at modtage
3) Sørger for at parre den nye op til øvelserne med en erfaren, således at vedkommende får noget input og ikke står tilbage som sidste mand.
4) Tilføjer til facebook gruppen.

 

Golf
I Pan Golf byder vi både nybegyndere som øvede velkomne. Nye øvede inviteres med til 18-huls matcher, mens nybegyndere inviteres med til Par 3 runder i Smørum Golfklub, hvor alle kan deltage.

Den personlige kontakt er alfa og omega i Pan Golf. Golf er en sport som de færreste starter på uden at kende en ven, kæreste eller kollega som spiller spillet. I Pan Golf tager vi imod med åbne arme og byder alle velkomne.

På facebook og pr. mail er vi i tæt dialog med potentielle nye medlemmer, og der vil i 2015 bliver fastlagt mange flere Par 3 runder, så vi kan få så mange som muligt med ud at spille. Vi aftaler altid med nye at mødes med dem foran klubhuset i Smørum Golfklub og hjælper dem i shoppen hvor green fee og leje af udstyr betales.

Med udleveret udstyr går vi på driving range og varmer op. Her viser vi de helt elementære ting. Hvordan du skal stå, og hvordan du skal holde om jernet. Det er rumpen tilbage, snotten i måtten og forreste fod bliver i måtten.

Da golf er en udendørssport er Pan Golfs høj sæson forskudt af de fleste Pan Idræt sportsgrene. Derfor tilbyder vi i foråret ”Pan Golf for Alle” arrangement, hvor vi spiller begynderbanen(Par 3 banen). Vi sørger her for en lille goodie bag som bl.a. indeholder de ting der skal bruges på en runde. Bolde, tees, lille blyant og markeringsmærke. Vi har ved dette arrangement ekstra fokus på at tage imod nye, hvor vi er et hold af øvede som hjælper i gang med spillet.

 

Gymnastik
Først og fremmest har vi i gymnastikkens styregruppe en aftale om, at bruge helt almindelig høflighed og åbenhed over alle, uanset om man er ny eller ej. I en fortrinsvis lille afdeling er styregruppen altid præsenteret til hver træning, både som en af de tre trænere og glade motionister, der kommer løbende på vores 3 aftener. Får nye ikke smilet eller en venlig forespørgsel eller bemærkning af de andre deltagere, vil én fra styregruppen med sikkerhed gøre det.

Efter stort set hver træningsgang går vi ud på samme café i nærheden af den skole, vi træner på, og får en øl eller og/eller en bid mad. Vi sørger altid for at spørge nye, om de vil med. Desuden har vi fast en julefrokost og en sommerfest. På vores Facebook side og til træningen inviterer vi til fælles oplevelse som spisninger, biografture mv.

Vi har delt arbejdet mellem os i styregruppen, så der er en anden end formanden, der tager sig af henvendelser af nye, som altid har tiden, og som til enhver tid vil svare hurtigere end formanden. Hurtigt svar er vigtigt, mener vi. De 3 trænere får altid besked, når nye kan forventes at møde op. Velfungerende kommunikation styregruppen i mellem finder vi altafgørende i at være en åben og imødekommende afdeling.


Hockey
Når det vedrører modtagelse af nye medlemmer i hockey, har vi en af os som tager sig af den nye hele vej igennem de første par træninger. Vi har udpeget en af os som “mentor” eller storbror til de nye. Vedkommende vil så sørge for de nye får al info inden de kommer til træning (hvornår og hvor, hvilket udstyr skal medbringes, hvad de kan forvente, osv.), hilse på dem når de kommer første gang, snakke med dem i løbet af træning, følge op med dem efter træning… hvad de synes om træningen, opfordre dem til at komme igen osv.

Vi holder også løbende forskellige sociale arrangementer, også uden for klubbens regi, og inviterer altid de nye med således de føler sig som en del af holdet og gruppen.


Løb

I løb byder vi alle nye velkommen, når vi mødes i USG. De får lov til at præsentere sig selv for løberne. De første par gange bliver der koblet en løber på den nye, der fortæller om vores løbeklub bredt, og for at de ikke skal føle sig alene. Vores træning er tilrettelagt på en måde, så alle kan være med uanset om du er erfaren eller uerfaren løber.

Vi opfordrer dem til at melde sig ind i vores facebook gruppe, hvor de også bliver budt velkommen.
Nye medlemmer får et velkomstbrev, hvor alle nødvendige informationer står.
Vi opfordrer også til at deltage i vores sociale arrangementer, da det er en god måde at komme ind i løbeklubben på, og vi er meget opmærksomme på, om de tilmelder sig, ellers spørger vi ind til det.
Vi opfordrer også til at melde sig en af vores grupper f.eks. den socialegruppe, det er også en god måde at komme ind i løbeklubben på.

På hjemmesiden kan man læse om forskellige profiler på medlemmer så man kan se at der både er meget erfarne løbere og mere sociale løbere med i afdelingen.


Svømning

Hele september (håber at gøre det samme til januar): 1-2 fra styregruppen står en halv time før svømmestart og tager imod nye og viser dem til rette.

Samtidig er trænere og medlemmer blevet præpareret på at tage godt imod nye og hilse på dem, man ikke har set før. Ellers har vi sæsonstartsfest, periodisk fokus på ‘frafaldne’ medlemmer, navnerunder, fredagsspisning, øl for vandpolospillere én tirsdag hver måned, hurtige svar på skriftlige henvendelser.


Vandpolo

Holdkaptajnen står som udgangspunkt altid i forhallen 20 min før træning og tager imod nye. Derudover har vi i perioder med mange nye (sæsonstart) to trænere på, hvor den ene alene træner begyndere i 2/3 af tiden. Sidste 1/3 er fællestræning, så vi sikrer integration.


Tennis

Nye medlemmer eller interesserede skriver til formanden som guider dem på det sprog, de helst vil snakke. Vi har som så mange andre idrætter i Pan Idræt en del expats, så det at kunne guide nye ind i foreningen på flere sprog er vigtigt.

Hvis formanden ikke selv kan møde op og tage imod den nye til træningen, så sørger formanden for at de nye tilmeldes ”Pan Tennis Member Forum” og sætter dem i kontakt med et andet medlem, der tager imod vedkommende til træningen.

Flere frivillige i afdelingen

Pan Idræts tætteste rådgiver når vi taler om udvikling og ledelse af vores forening er DGI.

DGI har udarbejdet 12 konkrete gode råd som hjælper os som forening med at fastholde og rekruttering af frivillige. De 12 råd virker på alle frivilligopgaver – uanset om det er rekruttering af et nyt medlem til styregruppen eller en holdansvarlig – rådene virker også på konkrete korte frivilligopgaver, som fx. køkkentjansen til en afdelingsfest.

Brug de gode råd – og del dine erfaringer med andre styregruppemedlemmer på tværs af hele Pan Idræt – dine gode råd kan være dem der lige skal til for at få andre i gang med at rekruttere nye frivillige.

Nedenstående er udviklet af DGI – og de har således alle rettigheder.

Find mere inspiration om rekruttering og fastholdelse af frivillige på www.dgi.dk/ledelse

– de færreste frivillige har meldt sig på et afdelingsmøde eller en generalforsamling

At rekruttere frivillige er en vedvarende opgave for den frivillige leder – og det er ikke kun formanden i afdelingen, som har ansvaret – det har alle i styre- og trænergruppen.

Tjek i det rum du er i: Hvor mange er blevet spurgt eller prikket om de vil være frivillige?

Undersøg evt. hvordan de er blevet spurgt – lad dem fortælle historien.

Erfaringer og undersøgelser viser, at hovedparten af trænere, instruktører, bestyrelsesmedlemmer og hjælpere i foreningen er blevet frivillige, fordi nogen har spurgt dem.

Spørger du unge, vil de ofte gerne hjælpe, hvis de kan få lov at løse opgaven som en gruppe.

– vi er over 900 medlemmer af Pan Idræt – men har du kreativiteten til at spørge andre end dem du umiddelbart kender?

DGI har undersøgt hvor mange, der gerne der kunne tænke sig at deltage i frivillige (DGIs frivillighedsundersøgelse). De kommer frem til følgende – andelen af ikke-frivillige, der kunne tænke sig at deltage i frivilligt arbejde, hvis nogen bad dem om det:

16-25 år 64%
26-35 år 56%
36-45 år 51%
56-65 år 35%
66-76 år 21%
76 år eller derover 9%

Stil spørgsmålet: Hvem i afdelingen eller i dit netværk er aldrig blevet spurgt?

I Pan Idræt medlemssystems angiver folk ved indmeldelse om de kunne tænke sig at være frivillige – mange angiver også hvad de arbejder med – det er en god kilde til at finde nye frivillige. Husk, at blot fordi man arbejder med noget bestemt, så er det ikke sikkert man vil være frivillige med det – men de kan give dig informationer til at finde andre frivillige. 

– meget få byder ind på en ukonkret og uklar opgave – ofte har folk behov for at få et realistisk billede af opgavens omfang og indhold før en potentiel frivillige kan forholde sig til opgaven. 

Dur ikke:
Vil du stå for vores fællesspisning om fredagen?

Dur:
Vil du være med til en gang om måned – sammen med Søren og Elisabeth – at få folk med ud og spise efter trænning? Hvis der opstår spørgsmål, så tager du selvfølgelig fat på mig.

– også når folk har udført en lille indsats – det bliver husket, når du spørger igen

Naturligvis får vi sagt tak til trænerne, styregruppemedlemmet, der stopper, og når nogen har ydet en god præstation. I en afdeling er der brug for mange hjælpere, der ofte løser mindre og ofte lidt usynlige opgaver.

Spørg rundt om bordet – hvordan siger man TAK til:

 • Det medlem, der altid stiller sit hjem til rådighed for holdmøder?
 • Den, der planlægger næste afdelingsfest?
 • Den, der tager sig af nye i afdelingen?
 • Dem, der sørger for, at banen er i orden?
 • Det medlem, der altid siger, ”det skal jeg nok gøre”?

I Pan Idræt uddeles en gang om året Pan Idræt Pokalen – som tak for en frivillig indsats – en række afdelinger har også lignende ordninger. Overvej i styregruppen, hvordan i kan sige tak og hylde den frivillige indsats. 

 

– tag ikke valget fra folk, før I har spurgt dem

Vi kender dem alle sammen – Tordenskjolds soldater – som altid påtager sig et ansvar i afdelingen – men det udelukker dem ikke fra andre konkrete opgaver.

Tjek efter, om I selv er faldet i med svar som:

 • Søren er en af Tordenskjolds soldater – ham kan vi ikke spørge igen
 • Klaus må ikke for sin mand
 • Janne har udfordringer hjemme
 • Nanne har lige fået nyt job

 

– vær ambitiøs på din afdelings vegne

At være frivillig forudsætter også at man har evnerne og lysten. Det er styregruppens ansvar at finde de rette personer til de frivillige opgaver. Det er god foreningsledelse, at sikre at man som frivillige oplever succes i din opgaveløsning.

Hvem har I allermest lyst til at have med?

 • Skriv en liste over for eksempel de 5 ”bedste for jer” til at komme med i styregruppen i afdelingen.
 • Hvad er det, der gør, at de ikke er blevet spurgt?
 • Hvis I mener, at bankdirektøren i den lokale bank eller journalisten på lokalbladet vil være ”den bedste” til at være afdelingsformand, hvorfor spørger I så ikke?

Det er god foreningsledelse at tage ansvar
Det betyder, at det er styregruppens ansvar at finde de gode kandidater til udskiftninger i afdelingens ledelse (styregruppen). God foreningsledelse forudsætter, at man som styregruppe – og særligt afdelingsformand – påtager sig ansvaret for, at der også er en ny ledelse når man selv er færdig med den frivillige indsats. Lidt skarpt sat op kan man sige at den første opgave en nyvalgt afdelingsformand har er at starte med at lede efter sin afløser – så et formandsskifte i fremtiden ikke afstedkommer for voldsom turbulens i afdelingen. Afdelinger uden ledelsesudvikling og planer for dette er i fare for med kort varsel at lukke.

– få motiveres af at være med i en synkende skude

Det, du fortæller om Pan Idræt og dit hold, er med til at definere, hvordan vi bliver opfattet af andre.
Når du fortæller om de gode og positive sider om din idræt og hele Pan Idræt, skaber du den gode spiral – og skaber flere gode historier.

Fortæller du om de dårlige sider, så skaber du den dårlige spiral og forstærker et kedeligt foreningsimage.

Hvilke succeser har du på dit hold? Få dem kommunikeret til dine venner og bredere ud i dit netværk – du er som medlem den bedste ambassadør for din idrætsgren og hele vores fælleskab i Pan Idræt.

Pan Idræt er en virkelig stor succes – foreningen har i dag over 900 medlemmer med stabil medlemsvækst og der etableres løbende nye idrætsgrene. Mange medlemmer beskriver at de oplever et stort løft i deres livskvalitet når de kommer ind i vores fællesskab. 

– der er forskel på folk, alle kan ikke løse den samme opgave med lige stor succes

Det kan være provokerende at skulle indrømme det – men vi er ikke alle den rette i alle sammenhænge til at rekruttere nye frivillige, da ”den rigtige” kan være forskellige fra gang til gang, fra situation til situation og fra mål- gruppe til målgruppe.

Den ”rigtige” er f.eks. :
Den med prestige i foreningen
Den, der kender den, der skal spørges
Den erfarne træner, som kender medlemmerne gennem flere år
Den, der har et stort netværk
Den, der har anledning til at spørge

Hvis opgaven bliver for nem, bliver den hurtig kedelig. Stiller den for store krav, så mister man motivationen. For at bevare gejsten, skal der være ere guf-opgaver end gab- og gispopgaver.

Find ud af, hvad der er en guf- opgave for den enkelte. En guf-opgave kan være at spørge om noget, som den frivillige ikke plejer at gøre.

F.eks. spørg regnskabsmanden, om han vil være træner, frem for at spørge om han vil være økonomiansvarlig?

– får du et nej, så spørg, om der er et andet tidspunkt, hvor du må spørge

Dur ikke:

 • Spørg ikke, når du selv er godt træt af foreningsarbejde – din stemning smitter
 • Spørg ikke den travle mor i ulvetimen ved fryseren i Brugsen.
 • Spørg ikke, når mødet er færdigt og man er på vej ud af døren.


Dur:

 • Spørg efter et fedt stævne, når fællesskabet er tydeligt og folk er glade.
 • Spørg, når andre frivillige får ros af formanden (husk altid som frivillig leder at bruge ros når det er fortjent – det er ofte yderst motiverende)
 • Spørg, når den gode stemning er der.
 • Spørg, når Pan Idræt har positiv omtale i pressen.

 

Afdelingens næste træner findes blandt:

• medlemmer, der altid bliver hængende efter træning.
• medlemmer, der er gode til at skabe engagement, selvom de ikke er bedst til selve idrætten
• folk dit netværk, som virker interesseret i din idræt

Lad dem, der færdes i hverdagen, være med til at spotte nye emner. Trænere og holdledere kender holdet og personer omkring det.

Mange opgaver i en forening kan fint løses af flere i fællesskab. Faktisk er samvær med andre motivation for mange frivillige. Det kan udnyttes, når du skal finde nye frivillige til en opgave. Har man svært ved at se sig selv som den ansvarlige træner, der skal komme to gange om ugen i en hel sæson, får man snarere lyst til at løse opgaven, hvis man indgår i et team.

Mange bliver frivillige, fordi de kan være sammen med folk fra deres netværk.

Opgaveløsning i team gør det muligt for mennesker med skæve arbejdstider at være træner eller instruktør.

Pan Idræt frem mod Copenhagen 2021

Vores fælles event med Copenhagen Pride – Copenhagen 2021 – kommer til at være en tydelig del af Pan Idræts dagligdag som tiden nærmer sig eventet i sommeren 2021.

Pan Idræt byder på at afholde EuroGames som en del af Copenhagen 2021 – vi er altså værterne for sportsdelen af Copenhagen 2021. Det er vores idrætsvenner som vi skal indbyde og holde stævne for. Det betyder, at det er Pan Idræt er den helt centrale spiller i denne del af eventet. Det er også også os som organisation og som medlemmer af Pan Idræt der efterfølgende skal forvalte den arv som EuroGames 2021 efterlader.

Her på disse sider kan du løbende finde relevante informationer om projektet, herunder om den organisatoriske opbygning, kommandoveje ind og ud af projektet og mange andre relevante informationer.

Worldpride/Eurogames, Copenhagen 2021

 

COPEN HAGEN  2021
Games, Pride & Brains
#you are included

Copenhagen 2012 er et megaevent. Et gigantisk, internationalt LGBTQ sports- og menneskerettighedsarrangement, som forener hele verden. Det er EuroGames og WorldPride for første gang samtidig. Det er foreningen af noget legende (sportskonkurrencer), noget meget seriøst (menneskerettigheder), som vi pakker ind i en gigantisk folkefest (pride).

Vi vil levere sommerens bedste oplevelse i 2021 for alle de internationale og alle de danske deltagere. Vi vil give dem værktøjer, holdninger og oplevelser med hjem, som kan være med til at udbrede tolerance og forandre LGBTQ-levevilkår mange steder i verden. Og vi vil aflevere en legacy til hele Greater Copenhagen som den mangfoldige destination og rettighedsbevidste kultur, vi repræsenterer. Hele verden og hele Greater Copenhagen er inviteret.

Vi vil – for første gang – forene de seriøse sportsfolk, de seriøse konferencedeltagere og hele resten af Greater Copenhagen og få dem til at feste sammen i priden. Vi vil forandre dem og sende dem alle sammen hjem med noget unikt og dansk:

 • Oplevelsen af den danske idræts- og foreningskultur, hvor vi dyrker sport i forpligtende og frivillige fællesskaber.
 • Et stærkt fokus på menneskerettigheder, hvor vi har nogle stærke aktører og et særligt, åbent og inkluderende syn på tingene. Noget særligt dansk, som kan være med til at udvide forståelsen af menneskerettighedsbegrebet til det mere brede: retten til livskvalitet.
 • En åben debat og konkurrencekultur, hvor vi måske kæmper og diskuterer indædt. Men griner og drikker en øl bagefter.

Sportsfolk, ”æggehoveder” og festaber. Vi vil vise, at de tre elementer går op i en højere enhed. Og at alle kan bidrage til at forandre hinanden og vores omgivelser.

Det er Copenhagen 2021.
Games, Pride & Brains. You are included.

(Styregruppen for EuroGames er ved at blive nedsat)

Kommandoveje

Indtil styregruppen for EuroGames er nedsat (sker i efteråret 2017), så er indgangen til projektet – for alle afdelinger i Pan Idræt  – via Pan Idræts bestyrelse.

Det betyder, at ønsker man som afdeling at lave aftaler om t-shits eller andet materiale så samles disse ønsker i Pan Idræts bestyrelse. Bestyrelsen kontaktes på formand@panidraet.dk 

Organisationsdiagram for EuroGames

Under udarbejdelse

Budgetlægning

Her på siden finder du gode råd og de regler, som gælder for vores budgetlægning i hele foreningen.

Pan Idræt er én samlet forening, hvor styregruppen for den enkelte idrætsgren selv udarbejder budget for de aktiviteter, der er forbundet med idrætsgrenen.

Styregruppen er ansvarlig for, at budgettet for det kommende år er afleveret til bestyrelsen senest 1. december.

Det er bestyrelsen for Pan Idræt, der via Økonomiudvalget, forhåndsgodkender budgetter. Bestyrelsen assisterer styregruppen i den enkelte idrætsgren med processer omkring regnskab, budgetlægning og øvrige opgaver forbundet med økonomistyring.

Se også reglerne for afdeningernes økonomi og budget i vedtægterne.

For at gøre det lettere for den enkelte styregruppe at udarbejde budget anvendes budgetskabelonen, der er adgang til at hente her på siden.

Skabelonen er udarbejdet med en række indtastningsfelter, hvor det er lettest at starte med fastsat holdbetaling og antal forventede medlemmer det kommende år. Derefter udfyldes kun de af indtægter og udgifter, der er relevante i idrætgrenen.

I Pan Idræts økonomisystem findes regnskaber og saldoopgørelser, så tallene for “Årets resultat sidste regnskabsår” og “Aktuelt over-/underskud i afdelingskassen” kan indtastes i skabelonen og vise kassebeholdning ultimo finansåret.

Det er også i økonomisystemet, at sidste års budget kan ses og sammenlignes ved siden af de aktuelle regnskabstal.

Pan Idræts økonomisystem er e-conomic. Hvis ikke du har en adgangskode, skal du kontakte sekretariatet.

Hent budgetskabelon

Styregruppehåndbogen

Vores styregruppehåndbog er stedet du som medlem af en styregruppe finder vigtige informationer, viden om vores fælles regler, gode råd om ledelse og meget mere i dit virke som styregruppemedlem.

Pan Idræts grundvedtægt

Pan Idræts Grundlov og standardvedtægter for nye hold

God foreningsledelse

Gode råd der virker

Vores værdier og politikker

Overblik over vores værdi og politikker

Bogføringssystem

Log ind i e-conomic

Budgetlægning

Budgetskabelon og gode råd

Udbetalingsbilag

Manuelt udbetalingsbilag

Kontingentfritagelse

Indberet kontingentfritagelse. Bemærk tidsfristerne.

Ophæv medlemskab (restance)

Bestil ophævelse af medlemskab for medlemmer i restance

Netværk for styregrupper

Meld dig til vores gruppe

Økonomiudvalget

Information og referater

Idrætsfaciliteter

Tildeling af kommunale idrætsfaciliteter

IT-systemer

Informationer og log ind på systemerne

Farver

Information om vores design

Håndbøger for trænere og styregrupper

Velkommen til Pan Idræts håndbøger for trænere og styregrupper. Bøgerne indeholder en række nyttige information, regler og gode råd til det frivillige træner- og lederarbejde i Pan Idræt.

 

Trænerhåndbogen

Informationer, kontrakter mv. for trænere

Styregruppehåndbogen

Informationer, systemer og økonomi mv for styregrupper.

Pan Idræt og EuroGames 2021

Grundfortælling, kommandoveje og meget mere

Quicklinks

About Pan OutVentures

Pan OutVentures is for the members of Pan Idræt who like hiking and other outdoor activities in nature in a friendly group. We do both day hikes and longer trips with an emphasis on the social aspect. We are a fairly new activity in Pan Idræt, so we are still defining the right level of ambition for our trips.

If you are interested in learning more or want to join then please join our Facebook group here.

Insurance

Pan Idræt calls for all participants in Pan OutVentures to review their private insurance coverage since not all accident insurances will cover these activities.

Pan Idræt do not have any insurance covering OutVentures/hiking activities for their members.

 

p

Price

To participate in our activities, you are required to be a member of Pan Idræt, meaning that you will have to pay the annual Pan Idræt club fee which is currently 390 DKK charged on 1 January.
In addition to to club fee, there is an annual sports fee of 200 kroner to be a member of Pan OutVentures. The sports fee is charged bianually – 100 DKK on 1 February and 100 DKK on 1 July.

You are welcome to try out in one of our activites without paying fees (e.g. a day hike or a weekend trip) before you decide if you want to be a member of Pan OutVentures.

Payment for camping, transport, food etc. is not included in the fees, but is always at the member’s own expense. Payment is done either through Pan Idræts event system (Klubmodul) when signing up for a tour, via MobilePay or a combination. The tourleder will give more information on this on the specific event.

We generally aim for a price level that can accommodate everybody.

Activities

Below you’ll find our 2019 activity program. You’re also welcome to plan day trips on your own and post them in our Facebook group or suggest other activities to the steering group.

In the Spring of 2019, Haglöfs hosts a number of free day hikes in the Sjælland region in collaboration with the hiking company Opdag Verden. OutVentures members and even non-members are welcome to coordinate participation in these hikes on a member to member basis via the events in our Facebook group.  

We also host social nights where we talk about past and upcoming activities. Themes such as gear and equipment might also occur, or perhaps one our members will give a presentation from a trip they’ve been on. Dates for social nights in 2019 are:

 • 3 April: General Assembly and social night
 • 21 August: Social night (summer edition)
 • 20 November: Social night (Christmas edition)

Contact

You can see the program in its entirety with more details in the event calendar in our Facebook group Pan OutVentures (Pan Idræt).

If you have any questions at all, you are more than welcome to contact the planning committee on outventures@panidraet.dk or post in the Facebook group, and we will get back to you as soon as possible.

We look forward to walking with you!

 

Website and registration is powered by the host: Pan Idræt Copenhagen

Conference & Annual General Assembly 2018

Welcome

We welcome you to a weekend in Copenhagen filled with learning, fun and our shared love of sports for everyone!

We’re are convinced that we are going to have a blast at the conference – sharing best practices between our clubs and organisations and listening to interesting key-note speeches. We’ll do our very best to make sure everyone returns home feeling empowered and energized ready to continue working towards developing and improving our clubs, our community across Europe and make room for everyone in sport.

Click here to register for the conference & AGA

Please note that accommodation is booked separately

Pan Løb logo

Programme & Venues

During the weekend we’ll be at a number of different venues – all within walking distance from each other.

Click here or on the Google Maps icon to find all venues pinned

Thursday, March 1:

 • 19:00 Meet & Greet on The Rainbow Square, at Oscar Bar & Cafe
  Regnbuepladsen 9, 1550 Copenhagen

Friday, March 2:

 • 10.00 – 16.00 Club Empowerment Conference:
  Location: Island Brygge Culture Centre – 
  Islands Brygge 18, 2300 Copenhagen
 • 17.30 – 18.30 Welcome Reception with Pancakes – Hosted by the Lord Mayor:
  Location: City Hall – 
  Københavns Rådhus, 1550 Copenhagen

Saturday, March 3:

 • 08:00 – 16:00 Annual General Assembly – Day 1:
  Location: Island Brygge Culture Centre
   – Islands Brygge 18, 2300 Copenhagen
 • 18:00 – 19:00 Canal Tours – Special Rainbow Edition: The Canals
  Pick-up point: Right next to Danhostel City (Partner Hotel)
 • 19:30 Social Dinner:
  Location: Restaurant Riz Raz – 
  Kompagnistræde 20, 1208 Copenhagen

Sunday, March 4: 

 • 08:00 – 14:00 Annual General Assembly – Day 2:
  Location: Island Brygge Culture Centre – 
  Islands Brygge 18, 2300 Copenhagen
 • 14:30 – Chill-Out TBD

Conference – Empowering our Clubs

On Friday, March 2nd, we will organise a conference with the title  “Empowering our Clubs”.

Our community is achieving great things, new ways to include more people and new groups in our day-to-day activities, new ways to organize and develop our clubs all over Europe. It is time that we sit down, share ideas and reflect on the work we all do for the betterment of our clubs and members and the community as a whole.

Preliminary programme:

10:00 Opening of the Conference

10:10 Presentation of Pan Idræt’s Vision for the future

10:30 Workshop in plenum: Volunteering – What motivates the individual to volunteer?

12:00 LUNCH BREAK

12:45 What are the core tasks of our clubs? Discussion in groups followed by a presentation to all

13:30 Talk/Presentation: Communicating to our members and beyond – 7 easy steps

14:30 Sharing experiences in groups and presenting them to all: How do we practice inclusion in our day-to-day activities?

15:50 Closing of the conference

Pricing:

Registration: 10 €

Lunch: 15 €

Socials

Thursday 18:00-22:00 – Meet & Greet at The Rainbow Square next to City Hall

We will gather under the beautiful rainbow flag that flies high at The Rainbow Square next to Copenhagen City Hall.

The Square was so named in 2014 and the flag was raised in 2017 to symbolise the diversity and freedom of Copenhagen.
At the corner of the Square, you’ll find Oscar Bar & Cafe. Here you’ll be able to collect your goody bag, your programmes and name badges. The kitchen is open until 21.00 and the bar until 23.00

Friday 17:30-19.30: Reception at Copenhagen City Hall hosted by the Lord Mayor – with traditional city hall pancakes!

The Lord Mayor would like to extend a warm welcome to all participants of the Conference and the EGLSF Annual General Assembly.
Following the speeches, the legendary Copenhagen Pancakes, which are only served at City Hall

Saturday 17:30-18:30: Canal Tours – Special Rainbow Edition

When the first day of the annual general assembly has finished, you’ll have a bit of time to return to your room, get changed and get ready for a magnificent experience of Copenhagen as seen from the canals.

We’ll embark on a boat party, hosted by Chantal Al Arab. She’ll take us on a tour of all the historic sites and venues of importance in Copenhagen and we will wave and cheer at the people walking along the canals. She tends to have her fun with them 😉

Saturday 19:00-22:00: Social Dinner

Once we’ve returned to the solid ground, we’ll walk to Restaurant Riz Raz for the traditional Social Dinner. Riz Raz is buffet restaurant that caters to all the meat lovers, the veggies and the vegans.

Everyone should be able to find something to eat at Riz Raz

Sunday 14:00-ish: Relax and Chill

Accommodation – Danhostel Copenhagen City

5-star design hostel in the centre of Copenhagen!
Danhostel Copenhagen City is located in the heart of Copenhagen by Langebro and Copenhagen Harbour Baths – a few minutes’ walk from City Hall Square, the Central Station, and all our venues for the weekend. They have a large breakfast area, spacious rooms for everyone.

Large, modern rooms at low cost

DEADLINE for reservation at discounted rate was JANUARY 18

You can still book at Danhostel, they have available rooms at their normal low prices.

Modern design bar- and café

Not only can they offer low prices on accommodation in exclusive settings at Danhostel Copenhagen City, they also offer a modern design bar- and café, Bar50, where you can enjoy delicious snacks, cold drinks and a hot cup of coffee or chocolate (March can be cold in Copenhagen). In the evenings, the bar is turned into acosy area, where you can enjoy some good music and colourful cocktails

Booking is done through Danhostel’s website

Make sure you book at The Danhostel Copenhagen City (there are more than one Danhostel in Copenhagen)

 

AGA

The board of EGLSF have prepared the AGA papers, which among other items include the agenda for the AGA. You’ll find the document at the link to the right.

Link to AGA Papers

Lunch: 15 € / day

Click here to register for the conference & AGA

Please note that accommodation is booked separately

Inspirationsdag for frivillige ledere og trænere

Detaljer

Hvor Vanløse Kulturhus – Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse. (Lige ved metroen)
Hvornår 28. oktober 2017 kl. 12-18 + 18-22
Hvem Styregrupper – trænere og andre kan inviteres med af bestyrelsen eller styregruppen
Hvorfor For at styrke din idrætsforening, blive inspireret til din hverdag og sammen skabe et stærk fællesskab.

Inspirationsdagen er en uforpligtende mulighed for at lære Pan Idræt og vores fællesskab bedre at kende sammen med andre frivillige ledere. Du – og din styregruppe m.fl – tilmelder jer og møder til et arrangement skræddersyet til os i Pan Idræt. Dagen kommer til at byde på erfaringsudveksling, ideudvikling, debat og ganske enkelt at lære hinanden bedre at kende på tværs af idrætsgrene.

Det er målet at dagen og aftenen er med til at skabe rammerne for et endnu stærke Pan Idræt i fremtiden.

Frist for tilmelding

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Tilmeld dig her

Dagens program er sat sammen af Pan Idræts bestyrelse, efter input fra formandsnetværket og de dygtige foreningskonsulenter hos DGI Storkøbenhavn.

Dagsprogram kl. 12.00-18.00

12:00 Icebreaker
12:10 Workshop 1 – Hvad motiverer frivillige, rekrutering af frvillige – til den rigtige opgave
14:00: Pause
14:15: Workshop 2 – Hvad er vores værdier i Pan Idræt? Har vi plads til alle i fællesskabet og hvordan griber vi inklusionen an?
16:00: Pause
16:15: Workshop 3 – Fastholdelse af medlemmer & udvikling af de enkelte idrætsgrene.
18.00: Copenhagen 2021 – Visning af budvideon på EuroGames 2021 og status på arbejdet henimod afgørelsen

Aftenprogram kl. 18.30-24.00

 • Middag – der vil ved efterspørgsel også være både vegetariske og veganske retter i buffeten
 • Det er håbet at dagen giver anledning til at alle har lyst til at blive til middagen og sludre aftenen igennem

Der vil være åben bar i løbet af aftenen.

Vi fortsætter aftenprogrammet samme sted som dagsprogrammet.

Af hensyn til indkøb og forberedelse af dagens program vil vi gerne bede alle om at tilmelde sig hurtigst muligt

Pan Idræts organisation

 

Pan Idræt er det der kaldes en flerstrenget idrætsklub – vi er altså en samlet organisation som indeholde en masse idrætsgrene. Det betyder, at uanset hvad man dyrker i Pan Idræt så er man klubkammerater med alle de øvrige medlemmer af Pan Idræt uanset, hvilken idrætsgren de går til.

 

Tekst

Styregruppehåndbogen

Pan Idræts Styregruppehåndbog er stedet, hvor vi har samlet vores fælles regler og gode råd, således at alle styregrupper kan finde relevante informationer, viden, inspiration og meget mere i det daglige arbejde i de enkelte idrætsgrene.

Generelt har vi ikke mange regler i Pan Idræt, men de få vi har skal vi alle overholde for fællesskabets og medlemmernes skyld.

For dig der er nyt styregruppemedlem

Vores økonomi - hvordan hænger det sammen?

Hvilke faste opgaver og roller har styregruppen?

Z

God foreningsledelse

Om Pan OutVentures

Pan OutVentures er Pan Idræts hold for de medlemmer, som gerne vil dyrke vandring og andre friluftsaktiviteter i naturen i fællesskab med andre. De fleste af vores aktiviteter er af længere varighed både kilometer- og tidsmæssigt, hvor vi vægter det sociale fællesskab højt. Vi er en helt nystartet aktivitet under Pan Idræt, så vi er stadig ved at finde det helt rigtige ambitionsniveau og form for vores ture.

Er du interesseret i at høre mere eller vil du med, så find os her på Facebook.

Forsikringsforhold

Pan Idræt har ingen kollektive forsikringer der dækker udøverne på holdene. Du skal derfor via dit forsikringsselskab sikre dig, at du er dækket af de nødvendige forsikringer inden du deltager i vores ture.

p

Pris

Ud over klubmedlemskabet på 390 kr. til Pan Idræt, koster det 200 kroner årligt at være medlem af OutVentures. Der bliver opkrævet 100 kr. to gange om året – 1. februar og 1. juli.

Du er velkommen til at deltage i én af vores aktiviteter (dagstur eller weekendtur), før du beslutter dig for, om du vil være medlem af Pan OutVentures.

Betaling for evt. campingplads, transport, forplejning mv. er egenbetaling, som man enten betaler via klubmodul, MobilePay eller en blanding. Turleder oplyser nærmere herom i forbindelse med den enkelte aktivitet.

Vi sigter generelt mod at holde et prisniveau, som alle kan være med på.

Vores turplan

Herunder finder du programmet for 2019. Du er også velkommen til selv at komme med forslag til ture eller planlægge dagsture, som du kan slå op i vores medlemsforum på Facebook.Hvis du har forslag til ture, er du velkommen til at kontakte styregruppen. 

I foråret 2019 tilbyder Haglöfs en række gratis dagsture på Sjælland i samarbejde med Opdag Verden. Der er mulighed for at koordinere deltagelse på medlemsbasis via eventrækken i vores Facebook-gruppe – selv for ikke-medlemmer! 

Derudover holder vi også hyggeaftener, hvor vi snakker om forgangne og kommende ture. Der kan også være temaer såsom udstyr, eller det kan være, at et af medlemmerne viser dias fra en tur, vedkommende selv har været på. I 2019 er datoerne:

 • 3. april: Generalforsamling og social night
 • 21. august: Social night (summer edition)
 • 20. november: Social night (christmas edition)

 

Kontakt

Du kan se hele programmet og læse flere detaljer om turene i vores eventkalender, som du finder i vores Facebook-gruppe Pan OutVentures (Pan Idræt).

Hvis du har nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte styregruppen på outventures@panidraet.dk eller poste i Facebook-gruppen, så svarer vi så hurtigt som muligt.

Vi glæder os til at gå med dig!

Samhandelsaftalen med Sport24

Generel information om samhandelsaftalen med Sport 24

Pan Idræts bestyrelse har indgået en samhandelsaftale med Sport 24 og tøjmærket Joma. Med aftalen etableres der for første gang i Pan Idræts historie en samlet platform til indkøb af idrætstøj for hele klubben.

Aftalen rummer en generel del, hvor der skabes en samlet klubkollektion med nøje udvalgt idrætstøj som tilbydes alle medlemmer af Pan Idræt til en attraktiv lav Pan Idræt klubpris. I klubkollektionen indgår der en særlig paradedragt med vores idrætskjold og Dannebrog til brug for bl.a. internationale stævner.

Aftalen åbner endvidere mulighed for, at de enkelte idrætshold i Pan Idræt kan få etableret en holdkollektion, fx. spillerdragter til stævner og kampe eller et særligt træningssæt til den den daglige træning. Der er en række betingelser knyttet til en holdkollektionen, som du kan læse mere om under den fane.

Konkret betyder aftalen at der er etableret en særlig Pan Idræt Webshop, som indeholder de varer medlemmerne kan købe. Det fremgår af webshoppen den rabat der tilbydes. Af konkurrencemæssig hensyn kan denne information ikke være frit tilgængelig her på siden.

En central del af aftalen er at det nærmere indhold ikke må videregives til uvedkommende, hvorfor det alene er bestyrelsen eller dem bestyrelsen har bemyndiget hertil der håndtere aftalens indhold konkret.

Klubkollektionen 

Vores klubkollektion er et tilbud til alle medlemmer om at få adgang til lækkert kvalitetsidrætstøj til den daglige træning – både i Pan Idræt og andre steder.

Det er også i klubkollektionen du finder Pan Idræts officielle paradedragt med vores idrætskjold og Dannebrog.

Klubkollektionen er af mærket Joma.

Holdkollektioner

Nedenstående er kun relevant, hvis et hold vælger at overgå til samhandelsaftalen

De enkelte hold i Pan Idræt kan vælge, at der skal laves en holdkollektion, som bliver holdets officielle spillerdragt til stævner, kampe og andre officielle begivenheder.

Vælger man som hold at få etableret en holdkollektion er holdet forpligtet til at bruge denne til stævner, kampe og andre officielle begivenheder. Det betyder samtidig, at man som hold ikke kan indkøbe tøj via andre udbydere ind til 2020, hvor samhandelsaftalen skal fornys.

Har man som hold en sponsor kan man fortsat havde dette – dog ikke konkurrenter til Sport 24 – der laves en konkret aftale med Sport 24 om indbetaling af sponsorkroner til brug for holdkollektionen.

Når man som hold køber ind kollektivt skal forbrug over kr. 2.000 godkendes af Pan Idræts sekretariat, som skal sikre sig at der er tilstrækkelige midler i holdkassen. Dette sker automatisk når I bestiller indkøbet.

Ønsker holdet at få lavet en holdkollektion så kontaktes (navn og kontaktinfo). Samtidig orienteres Pan Idræts sekretariat herom via sekretariat@panidraet.dk – således der holdes et samlet overblik over aftalens udbredelse.

Om triatlon, åbent vand-svømning og cykling

Er du en af dem, der synes at én sport ikke er nok, så er triatlon med sikkerhed noget for dig!
Kom med i en af Danmarks hurtigst voksende sportsaktiviteter. Pan Tri & Bike er Pan Idræts afdeling for triatlon, åbent vand-svømning og cykling. Hos os kan du kan enten tage del i alle tre triatlon-discipliner eller nøjes med cykling. Vi er primært til det homoseksuelle miljø, men alle er velkomne.

Pan Tri & Bike har også en Facebook-gruppe, som du kan blive medlem af og løbende få opdateringer om vore aktiviter.

Nysgerrig?
Skriv til tribike@panidraet.dk så fortæller vi gerne mere.

Licens
Triatleter i Danmark skal betale licens – læs mere om betaling her.

Pan Tri & Bike logo

Hvor og hvornår

SOMMER-TRÆNING

Cykling: Vi starter cykelsæsonen den 1. april. Vi cykler alle TORSDAGE og SØNDAGE.

 • Torsdag kl. 18, hvor vi cykler en kortere tur, ca. 40 km.
 • Søndag kl. 9, hvor vi cykler en længere tur, 70-90 km.
  Ruterne vil variere og vil sammen med mødetid og sted blive slået op fra gang til gang i vores Facebook-gruppe.

Åbent Vand-svømning: Åbent vand-svømning foregår i Amager Strandpark alle MANDAGE og ONSDAGE kl. 18:00 fra starten af juni (eller når vandtemperature er min. 15 grader).

Pan Tri & Bike har klublokaler i Den Blå Foreningsby, Øresundstien 7, Amager Strandpark.

Du skal selv sørge for våddragt, svømmebriller og badehætte i signalfarve.

Hvis du vil prøve på åbent vand-svømning, kan du låne en våddragt de første par gange, før du beslutter dig for at købe din egen!

Løbetræning: Vi løber ofte en tur i forbindelse med Åbent Vand-svømning i Amager Strandpark. Ellers slår vi forslag til løbeture op i vores Facebook-gruppe som individuelle initiativer.

VINTER-TRÆNING

Som medlem af Pan Tri & Bike har du fra september til maj mulighed for svømmetræning 5 gange i ugen i forskellige haller. Vi svømmer sammen med Copenhagen Mermates, der er Pan Idræts svømmeafdeling. Se under svømning hvor og hvornår.

}

Stævner og events

KONKURRENCER, STÆVNER OG KLUBARRANGEMENTER

Klubbens medlemmer deltager i en bred vifte af triatlon, åbent vand-svømmestævner og cykelløb. Fra de korteste sprint-distancer helt op til ironman-distancen. I sæsonen 2017 deltager klubbens medlemmer i disse stævner:

TRIATLON

 • Tri på Tyren d. 20. maj
 • Stævns Jernmand (1/4 eller 1/2 ironman)
 • KMD Copenhagen Ironman

CYKELLØB

 • Skjoldnæsholm, d. 21. maj
 • Sjælsø Rundt d. 11. juni
 • Hedeboløbet, d. 25. juni

ÅBENT VAND-SVØMNING

Åbent vand-svømmesæsonen afsluttes med Christiansborg Rundt (2 km svømning i Københavns Havn og kanaler).

Derudover koordineres løbende deltagelse i stævner og sociale sammenkomster. Det foregår i vores Facebook-gruppe.

Pris

Tri-medlemmer: 760 kr. årligt
Cykling: 200 kr. årligt

Derudover grundkontigentet for medlemskab af Pan Idræt: 340 kr. om året.

Licensbetaling

Triatleter i Danmark skal betale licens til Dansk Triatlonforbund (DTriF), ellers kan du ikke stille op til triatlon-stævner m.m.

Styregruppen for Triatlon, Åbent Vand-Svømning og cykling

Anders Solbjerg Sørensen

Formand

Teddy Østerlin Koch

Økonomiansvarlig

Gunnar Jonson

Styregruppemedlem

Michael Hansen

Styregruppemedlem

Kontakt

Registration

Create profile

In order to register for the conference, the AGA or both you need to create a profile

Gender 
Please note that due to technical reasons it’s mandatory to fill out the first gender box. Please just fill in a random choice and use the Gender Identity box further down in the create profile form.

Registration conference

Registration for the conference: “Empowering our Clubs”

Registration AGA

Registration as a delegate for the Annual General Assembly

Pan Regnbuefamilieidræt søger instruktører

 

Pan Regnbuefamilieidræt er Pan Idræts tilbud til børn og forældre i regnbuefamilier. Vi har fokus på idræt, leg og gode sociale relationer, så børnene i trygge rammer kan bevæge sig og få lagt grunden til et sundt foreningsidrætsliv. Tilsvarende har vi fokus på, at forældrene kan danne stærke netværk på tværs og være til støtte for hinanden.

Pan Regnbuefamilieidræt har faste ugentlige aktiviteter hver lørdag formiddag i KU.BE ved Flintholm Station. Det er til disse aktiviteter vi søger flere instruktører til at indgå i vores instruktørgruppe, der er ledet af vores chefinstruktør Anders Højer.

Det er instruktørgruppen der planlægger og gennemfører aktiviteterne med børnene efter den plan, som man bliver enige om i instruktørgruppen. Lørdagsaktiviteterne deles mellem alle instruktører, således at den enkelte instruktør ikke skal møde hver lørdag,

Det er planen, at Pan Idræts øvrige afdelinger vil byde ind – fra tid til anden – med konkrete aktiviteter både for børnene eller forældrene.

 

Vi tilbyder:

 • Du får et stort selvstændigt ansvar.
 • Rig mulighed for at tilrettelægge aktiviteterne efter dine ønsker.
 • Veldrevet idrætsforening, hvor du ikke skal bruge tid på administration og lokaleforhold.
 • Mulighed for at indgå aftale om betalt uddannelse ved bl.a. DGI.
 • Der ydes skattefri trænergodtgørelse eller honorar efter aftale.

 

Vi forventer:

 • Du er tillidsvækkende og omsorgsfuld, da det er børn du har primærkontakt til.
 • Brænder for at arbejde med børn og kan se det særlige i at skabe et rum, hvor regnbuebørn kan genkende familiekonstellationer, der minder om deres egen.
 • Ren børneattest.

 

Hvis du vil vide mere om dine muligheder som instruktør, så kontakt chefinstruktør Anders Højer på telefon 23 24 00 85 eller e-mail regnbuefamilieidraet@panidraet.dk

 

Ledige trænerjobs i Pan Idræt

Her på siden finder du opslag over ledige trænerjobs i Pan Idræt.

Du er altid velkommen – selvom der ikke er ledige trænerjobs i opslag – at fortælle os, at du er interesseret i et. Det gør du ved at klikker på den røde boks herunder med uopfordret ansøgning og skrive kort til os omkring din idrætsbaggrund og din motivation for trænerjobbet. Du vil herefter høre besked fra den relevante idrætsafdeling.

Instruktør - Regnbuefamilieidræt

Uopfordret ansøgning

Generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Pan Idræt København lørdag den 1. april 2017, klokken 15.00 (afslutning ca. 18.00).
Tilsvarende indkaldes til generalforsamling i Pan Idræt Frederiksberg samme sted til afholdelse samtidigt.

Generalforsamlingerne afholdes på Hyltebjerggaard – Linde Allé 33 – 2720 Vanløse

Der er til begge generalforsamlinger følgende foreløbige dagsorden:

 1. Formalia
  • Valg af dirigent
  • Konstatering af generalforsamlingens lovlighed mv.
  • Valg af referent
  • Valg af 2 stemmetællere
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
 4. Copenhagen 2021 (EuroGames & World Pride 2021)
 5. Fastsættelse af kontingent samt fremlæggelse og godkendelse af budget og årsprogram
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af personer
 8. Eventuelt

I henhold til § 6, stk. 4 i foreningernes vedtægter kan medlemmer fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingerne seneste 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, altså senest 11. marts 2017 kokken 15.00.

Ved afgørelse af om et forslag er rettidigt indkommet gælder tidsstemplet på Pan Idræts mailserver.

Forslag til der stilles på den ene generalforsamling stilles automatisk på begge generalforsamlinger.

Forslag skal begrundes skriftligt og indeholde et overslag over eventuelle konsekvenser for budgettet. Endvidere afgiver bestyrelsen sin indstilling til generalforsamlingen om forslaget kan anbefales til vedtagelse.

Forslag stiles til formanden og sendes elektronisk til generalforsamling@panidraet.dk

Det kan til enhver tid stilles ændringsforslag til de stillede forslag, så længe at der ikke er tale om et nyt forslag.

Ønsker man at stille et forslag kan bestyrelsen kontaktes for råd og vejledning.

Årets Frivillig

Enhver idrætsforenings succes er afhængig af den store frivillige engagement, som alle ildsjæle ligger i det fællesskab som vi udgør som idrætsklub. Alt engagement – stort som småt – tæller i vores fælles historie.

Nogen frivillige ildsjæle ligger en helt ekstraordinær indsats – de påtager sig et stort ansvar – ikke nødvendigvis kun for egen idrætsgren men for hele fællesskabet.

Bestyrelsen indstiftede derfor i 2014 prisen som Årets Frivillig i Pan Idræt, hvor man bl.a. modtager Pan Idræt Pokalen, der som vandrepokal går videre fra prismodtager til prismodtager.

Sergio har taget initiativ til at starte en helt ny og utraditionel sport op i Pan Idræt. Nemlig dodgeball.

En amerikansk variant af det mange nok kender som en kombination af høvdingebold og stikbold. Pan Dodgeball, med Sergio i spidsen har på relativ kort tid og med en flot insisteren på humor, kontinuerlig markedsføring, aktiviteter på tværs af idrætsgrene og vigtigheden af det sociale formået at skabe en ny afdeling med 40 medlemmer med en udpræget stemning af plads til alle.

 

Morten E. Hansen har gentagne gange vist, at han stiller op for fællesskabet med stort selvstændigt initiativ. Det er hele kernen i Mortens frivillige virke, at påtage sig ansvaret og gennemføre det planlagte med stor præcision.

Først om fremmest havde Pan Idræt ikke haft en spinningafdeling, hvis ikke Morten havde taget initiativ til projektet. Alle de år, hvor afdelingen var aktiv har Morten været en dygtig afdelingsformand og instruktør.

Morten har gentagne gange påtaget sig et stort ansvar i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af vores fælles julefrokost. Hertil kommer ikke mindst de legendariske Pan cAnal Tours under Pan Games i 2014, hvor der med stor succes blev lavet det ekstra, som sætte et sjovt og kulturelt indslag på den klassiske kanalrundfart i København.

Daniel Esmann er en af mest fornemme ambassadører for Pan Idræt. Daniel har i mange offentlige sammenhænge klart og tydeligt kommunikeret den værdi han oplever ved at være en del af Pan Idræts trygge fællesskab.

Ud over at være en fremragende ambassadør, så yder han en utrættelig indsats som superfrivillig i mange sammenhænge i vores fællesskab. Daniel er altid en af de første som stillier sig op for at tage en tørn for fællesskabet – både som meget aktivt idrætsudøver i nye idrætsgrene, frivillig ved Pan Idræts aktiviteter under Copenhagen Pride og til mange af Pan Idræts mange andre arrangementer.

Søren Aare Jensen har som projektleder lagt en utrættelig frivillig indsats som projektleder for vores 30-års jubilæumsstævne Pan Games i sommeren 2014. Endvidere har Søren i en længere periode bidraget til foreningens udvikling som et engageret medlem af Pan Idræts bestyrelse.

Søren har i sit arbejde med Pan Games ydet en helt ekstraordinær indsats, hvor der på tværs af vores idrætsgrene er blevet koordineret alle forhold – store som små. Relationer til eksterne samarbejdspartnere har været plejet og håndteret professionelt, som bl.a. resultere i, at Pan Idræt fik en videofødselsdagshilsen fra landets statsminister Helle Thorning-Schmidt og der var besøg fra den amerikanske ambassadør Rufus Gifford under afviklingen af Pan Games.

Dear member of Pan Idræt

Another year is almost over and our club is storming ahead. New members, are rushing to join us– almost 150 of them since July, and the whole world is also starting to notice what we in Copenhagen once again want to do – to host a magical international sporting event.

A lot has happened in 2017 – in sport, in social activities and organisationally.

Important events for the whole of Pan Idræt have of course been our annual general meeting in April with more than 100 members taking part, followed by a great dinner where we celebrated our club’s democracy.

We held a summer party in Fælledparken with lots of fun and games despite the rain.

There was a fabulous Copenhagen Pride where we took over Pride Square with a lot of sport.
And without a doubt, we had the largest ever group walking in the parade on Saturday.

We’ve held courses for volunteers throughout the year and a large inspiration day for everyone in October where we brainstormed about our values, and objectives and identified the right tools to strengthen the club.

We also held a fantastic Christmas party with 200 happy sportspeople eating dinner together and even more joining the after party.

During the course of the year, we have worked tirelessly to advocate for more inclusion in the Danish world of sports and we experience a much greater support in our efforts than previously. Additionally we have launched two new sports activities. Pan Outventures, which is a group of hikers and survivalists and we are also pleased to see Pan Rugby relaunch and once again be a part of our club.

That we conclude 2017 by getting our own clothes collection, electronic membership cards and a nomination as Club of the Year by the culture and leisure committee of the City of Copenhagen makes the challenges of 2017 stand in the shadow of our successes.

The year is not quite over, and once again, our traditional Nordic Open tournament will be held by our very own dancing section PanDans. As usual, we can expect to see very high-quality dancing in DGI-Byen. So if you want to see excellent same-sex dancing, do go to cheer on December 30th.

***

2018 looks set to be even more eventful. In particular, the first weekend of March is when the host city for EuroGames 2021 will be decided and of course we are doing all we can to make sure that it is awarded to Pan Idræt as part of Copenhagen 2021!

***

On a daily basis, we have had more than 25 sports activities throughout the year and that is only because of our dedicated corps of volunteers who help make Pan Idræt an amazing club for our 940 members. You all deserve special thanks!

Our club is quite a unique community where we exercise, find new friends and bear our social responsibility to make sure that more people have a place in sport–everyone who joins us should feel the support of the rest of us and our support for a healthy sporting life.

On behalf of the Board may I wish you and your nearest and dearest Happy Holidays and all the best for a good new year.

Christian Bigom, Chairman Pan Idræt

Ophæv medlemskab (restancer)

Medlemmer i kontingentrestance har aktivt valgt – de lader med åbne øjne de betalende medlemmer om regningen for vores idræt. Det har vi en ret skarp holdning til i Pan Idræt. Medlemmer i restance har en meget kort periode, hvor under de skal have betalt det de skylder.

I modsat fald, så viser vi dem døren i Pan Idræt.

Det er styregrupperne i de enkelte afdelinger der har det fulde ansvar for løbende at sikre, at det kun er betalende medlemmer, som kommer til træning og stævner mv. Det betyder, at man løbende skal foretage medlemskontrol til bl.a. træning.

I forbindelse med opkrævning af klubkontingent og holdbetalinger søger Pan Idræts sekretariat for at udsende formelle rykkere til medlemmer i restance – men det er styregruppen i de enkelte afdelinger der har ansvaret for opfølgningen.

Du kan via dette link læse mere om hele proceduren for kontingentrestancer (kommer snart)

Medlemmer i kontingentrestance har maksimalt 30 dage til at få betalt. I de 30 dage som løber fra opkrævningen til dag 30 er det styregruppens ansvar via dialog, opsøgende virksomhed og medlemskontrol at få medlemmet i restance til at opdatere sine betalingskortoplysninger i medlemssystemet, således at systemet kan trække restancer.

I takt med at dag 30 nærmer sig skal styregruppen aktivt tage stilling til om medlemsskabet skal ophæves som følge af restance. Dette gør styregruppen ved at indberette de pågældende medlemmer via formularen i næste fane (se foroven).

Foretager styregruppen sig intet og lader blot tiden går, så vil sekretariatet bogføre de enkelte medlemmer i kontingentrestance som tab som afholdes af afdelingskassen. Samtidig vil sekretariatet rykke det pågældende medlem og påføre et rykkergebyr på denne rykkerskrivelse.

 

Afvis bilag/udlæg

Du skal være logget ind med et godkender-login for at kunne afvise bilag.

Markér bilag som bogført

Denne funktion må kun bruges af sekretariatet. Når du benytter denne formular tilføjer du bilagsnummeret på listen over bogførte bilag.

Du skal være logget ind som sekretariatet eller admin for at kunne markere bilag som bogført.

Kontingentfritagelse

 

En række idrætsgrene bruger kontingentfritagelse som et led i plejen af frivillige mv. Kontingentfritagelse er ikke det samme som, at der ikke betales kontingent for det pågældende medlem, men omkostningen afholdes af den respektive afdelingskasse, som har bevilliget kontingentfritagelsen.

 

Ovenstående gælder også æresmedlemmer af Pan Idræt, hvor den indstillende afdeling afholder omkostningerne forbundet med kontingentfritagelsen.

 

Kontingentfritagelse kan alene bevilliges for den kommende sæson (bevilliges der kontingentfritagelse for klubkontingentet sker det for det kommende år).

 

Procedure for fritagelse af kontingent
Den bevilligende afdeling indsender senest 18. december listen med de medlemmer der skal kontingentfritages for klubkontingentet for det kommende kalenderår. Kontingentfritagelsen for klubkontingentet udløber 31. december det kommende år med mindre den bliver fornyet efter samme metode.

 

Skal der ske fritagelse for holdbetaling skal den bevilligende afdeling senest 14 dage før opkrævningen (den afviger fra hold til hold) indsende listen med medlemmer der skal fritages for holdbetalingen. Fritagelsen for holdbetalingen udløber ved betalingsperiodens udløb med mindre den fornys efter sammen metode.

 

Listen indsendes med navn på den/de medlemmer som skal fritages, hvor det angives om fritagelsen omfatter både klubkontingent og/eller holdbetaling – listen sendes til sekretariat@panidraet.dk

 

Efter tidsfristens udløb betales som normalt af medlemmet og eventuel fritagelse skal refunderes som udlæg. 

 

Eksempel
Badminton ønsker at fritage en træner for klubkontingent (opkræves 1. januar) og holdbetaling (opkræves 1. august og 1. februar). Afdelingen indsender senest 18. december oplysninger til sekretariatet om fritagelsen for klubkontingentet og holdbetalingen i februar (februar kan formelt vente til 14 dage før 1. februar)

 

Såfremt der fortsat skal ydes fritagelse for holdbetaling efter 1. august skal afdelingen senest 14 dage før 1. august indsende oplysninger herom til sekretariatet.

World OutGames 2017

wog2017_2

wog2017_6

Vores deltagelse i World OutGames 2017 er en af de centrale begivenheder der leder frem mod Pan Idræts bud på EuroGames i 2021. Et bud som flankeres af Copenhagen Prides bud på en World Pride på samme tid – vi kalder dette samlede megaevent Copenhagen 2021.

Her på siden finder du relevante informationer som Pan Idræt modtager fra arrangørerne i Miami samt vores egne information omkring events mv. før og under World OutGames.

Du finder endvidere informationer omkring den hotelaftale, som er forhandlet mellem København og Miami.

Deltagelse i World OutGames 2017 forudsætter registrering og betaling af deltagergebyr direkte til arrangørerne.

Frem til 31. december 2016 er deltagerbetaling på 200 USD og derefter stiger prisen til 250 USD gældende frem til 28. februar 2017. Foruden deltagerbetaling skal der betales et sportsfee for den enkelte sportsaktivitet, som du ønsker at deltage i. Prisen for sportsfee er forskellig afhængig af sportsgrenen. Se mere på tilmeldingsiden.

wog2017_3

Deltagerbetalingen inkuderer åbnings- og afslutningsceremonien, deltagermedalje, T-shirt, transportkort, souvenirbog m.m.

Tilmelding sker direkte via deres hjemmeside. 

Tilmelding til aftalen er afsluttet

Der er forhandlet en hotelaftale med World OutGames Miami hjem til alle Pan Idræts medlemmer, som kan benyttes under vores tur til Miami næste år.

Aftalen omfatter værelser på hotellet The National, som er det officielle World OutGames hotel.

Der er fire typer af hotelværelser:

 • King – $ 194 pr. overnatning (max plads til 2 personer pr. værelse)
 • Standard – $ 218 pr. overnatning (max plads til 2 personer pr. værelse)
 • Standard/dobbelt – $ 218 pr. overnatning (max plads til 4 personer pr. værelse)
 • Cabana – $ 264 pr. overnatning (max plads til 2 personer pr. værelse)

Prisen for værelserne omfatter ressortskat, rengøringsbidrag, servicebidrag, salgsskat. Endvidere omfatter værelsesprisen gratis entré til alle pool parties samt udendørsfester i forbindelse med World Outgames på hotellet. Entrépriserne for alle andre ligger på $ 25 –  $ 75 pr. fest.

Hotellet ligger lige ved stranden og tæt på en række lokaltioner, hvor der afvikles idrætsgrene. Endvidere ligger hotellet ca. 10 min gang fra OutGames Main Village og pulserende natteliv.

wog2017_11

Denne hotelaftale kan betales over 3 rater, således:

 • 1. rate omfatter 20 pct. af den samlede bestillingspris – Er opkrævet
 • 2. rate omfatter 40 pct. af den samlede bestillingspris – Er opkrævet
 • 3. rate omfatter 40 pct. (resten) af den samlede bestillingspris – forfalder til betaling februar 2017 (digital faktura udsendes)

World Outgames har indgået aftale med Pan Idræt om håndtering af booking og betaling. Dette sker via Pan Idræts medlemssystem, hvor du via nedenstående link laver en bindende booking. Når denne booking er registeret udsender Pan Idræts sekretariat en digital faktura efter forfaldsdatoen til den e-mail som er angivet i Pan Idræts medlemssystem. Fra denne dag har du 5 dage til at få betalt den opkrævede faktura. Det samme er gældende for de øvrige opkrævninger.

Indbetalte rater refunderes ikke. Endvidere skal det præciseres at Pan Idræt alene håndtere booking og opkrævning af aftalen. Selve kundeforholdet er mellem dig som medlem og World OutGames og ikke Pan Idræt. Eventuelle krav mv. skal rettes til World OutGames Miami.

Betalingen i Pan Idræts medlemssystem sker i danske kroner tillagt et valutagebyr for at tage højde for kursudsving. Der tages forbehold for regulering af den endelige pris, hvis det nævnte tillæg ikke dækker kursudsvingene.

I Pan Idræt har vi en fast tradition for at kunne få fat på hinanden når vi som fællesskab tager ud i verden til stævner – World OutGames i Miami er ingen undtagelse.

Du kan via dette link tilmelde dig vores interne deltagerliste: Tilmelding til Pan Idræts interne deltagerliste

Pan Idræt vil før og under World OutGames være i direkte kontakt til arrangørerne. Det betyder, at vi løbende får informationer om events, ændringer i programmet mv.

Disse informationer vil blive udsendt via e-mail

Pan Idræt vil i det omfang vi er bekendt med vigtige informationer og sikkerhedsmæssige spørgsmål give dig direkte besked, hvis der opstår et behov for dette via SMS.

Der afholdes to informationsmøder om World OutGames Miami, hvor der bl.a. er fokus på udbudte idrætsgrene, informationer om de forskellige venues og hotelaftalen.

 1. informationsmøde afholdes 22. september 2016 – klokken 18.30
 2. informationsmøde afholdes 27. september 2016 – klokken 18.30

Begge informationsmøder afholdes ved DGI Storkøbenhavn – Vester voldgade 100 – 1552 København V

skaermbillede-2016-09-28-21-56-57

Husk at når man rejser til USA skal man forinden ansøge om en foreløbig adgang hos de amerikanske myndigheder.

Langt de fleste flyselskaber linker automatisk til ansøgningsprocessen når man har købt en flybillet til USA, men i tilfælde af at man ikke fik det gjort i forbindelse med købet af flybilletten så er linket her:

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Det koster 14$

OBS! Der findes alternative useriøse udbydere af ESTA ansøgningen. Benyt derfor kun overstående.

IT-systemer

Forklaring til systemerne

Medlemsadministration og finansstyring er de centrale funktioner i Klubmodul.

Endvidere indeholder systemet mulighed for oprettelse af interne events, modtagelse af betalinger, webshop, udsendelse af SMS og e-mail til medlemmerne.

Endvidere mulighed for regulering af medlemsdeltagelse ift. kapacitet ved brug af bookingsystem.

Hvem har adgang

Styregruppemedlemmer, der har deltaget i Grundkursus for Styrregrupper tildeles automatisk adgang til systemet.

Trænere og instruktører tildeles automatisk instruktøradgang til systemet når sekretariatet modtager en underskrevet trænerkontrakt.

Hvordan logger man ind

Dit login som medlem er også det login du bruger til administrationsdelen af Klubmodul. Så typisk vil det være den e-mail adresse som du har oprettet din medlemsprofil med.

Eventsystemet er en kopi af vores Klubmodul – men sit eget system.

Systemet er på engelsk og skal bruges af afdelinger der afvikler internationale stævner, hvor der skal modtages betaling.

Hvem har adgang

Der tildeles adgang til relevante projektansvarlige for de respektive events og stævner mv.

Hvordan logger man ind

Dit login som medlem er også det login du bruger til administrationsdelen af Eventsystemet. Så typisk vil det være den e-mail adresse som du har oprettet din medlemsprofil med.

Webmail er Pan Idræts e-mailløsning til de officielle panidraet.dk mails.

Hvem har adgang Hver idrætsgren tildeles en funktionsmail (idrætsnavn@panidraet.dk) og en finansmail (finans_idrætsnavn@panidraet.dk) Det er i udgangspunktet afdelingsformanden og den økonomiansvarlige, der har ansvaret for funktionsmailen henholdsvis finansmailen.

Hvordan logger man ind Du bruger e-mail adressen og tilhørende kode.

OwnCube er Pan Idræts cloudløsning til brug for digitale formater af dokumenter, billeder, film, lyd mv.

Hvem har adgang

Der tildeles en fælles adgang pr. afdeling.

Hvordan logger man ind

Du får tildelt et brugernavn som skal bruges ved login.

Systemet anvendes til at opdatere og redigere hjemmesiden.

Hvem har adgang Alle styregruppemedlemmer kan anvende systemet til at redigere egen afdelingshjemmeside på panidraet.dk. De fælles sider kan kun redigeres af en begrænset gruppe personer.

Hvordan logger man ind Dit login er den e-mail adresse som er tilknyttet afdelingen (funktionsmailen) idrætsgren@panidraet.dk og tilhørende kode.

Systemet anvendes til bogføring og regnskab. 

Hvem har adgang Alle styregruppemedlemmer kan anvende systemet til at se økonomien for afdelingen.

Hvordan logger man ind Du logger ind med det login du har fået oplyst fra sekretariatet. 

Systemet anvendes til betaling af regninger mv.

Hvem har adgang Alle medlemmer kan anvende systemet, som skal have refunderet udlæg. Afdelingsformænd og økonomiansvarlige oprettes automatisk som godkendere. Hertil kan styregruppe udpege en 3. godkender, som skal indberettes til sekretariatet.

Hvordan logger man ind Dit login er typisk den e-mail adresse som du har oprettet din medlemsprofil med. Det er et selvstændigt login, så koden er ikke automatisk den samme som den du bruger til medlemsprofilen.  

Pan Idræt til World OutGames 2017

Pan Idræts interne deltagerliste til World OutGames 2017

Pan Idræt vil være i løbende kontakt med arrangørerne, hvorfor vi løbende kan sende relevante informationer listens tilmeldte. Du vil endvidere modtage sikkerhedsunderretninger, hvis dette skulle blive nødvendigt og Pan Idræt bliver bekendt med disse. 

Medlemmer af Pan Idræt kan tilmelde sig vores interne deltagerliste ved at klikke her.

Denne tilmelding er ikke selve registreringen og betalingen for deltagelse i World OutGames 2017. Dette sker på www.outgames.org

 

 

 

Pan Idræts program under Copenhagen Pride 2016

 

Onsdag den 17. august 2016

Pan Dodgeball viser en af de nyeste aktiviteter i Pan Idræt. Kom og vær med når bolden er givet op til boldspil mellem klokken 15.00 – 18.00

Pan Yoga afholder workshop mellem klokken 17.00 – 18.00.

Torsdag den 18. august 2016

Pan Golf afholder konkurrence mellem 16.00 – 17.00

Pan Volleyball giver bolden op til spil fra klokken 15.00

Fredag den 19. august 2016

Pan Golf afholder konkurrence mellem klokken 15.00 – 16.00

PanDans afholder den traditionsrige dansetime midt på Pride Square mellem klokken 16.00 og 17.00

Pan Walkathon starter en byvandring fra Pan Idræts telt på Pride Square klokken 17.00.
Der kan gives en donation til AIDS-Fondets arbejde.

Pan Kampsport viser moderne selvforsvar og kampsportsteknikker fra klokken 17.00.

 

Pan Idræt har fra tirsdag til fredag et fast telt på Pride Square, hvorfra vores aktiviteter starter.

Teltet vil være bemandet med ambassadører fra Pan Idræt, som kan fortælle mere om vores idrætsklub og vores forskellige idrætsaktiviteter.

Er du medlem af Pan Idræt og har lyst til at være ambassadør, så tilmeld dig ved at klikke her. Du har mulighed for at vælge dag og i hvilket tidsrum mellem klokken 11.00 – 19.00 du har lyst til den frivillige tjans uanset om det er for 1 eller flere timer. 

Badmintonspillerne i Pan Badminton er værter for en stor international badmintonturnering i prideugen.

Kig forbi Grøndal MultiCenter Hal J og K torsdag den 18. august og fredag den 19. august kl. 10-17 til hep og hygge med deltagerne fra Copenhagen Cup.

Du kan læse mere om Copenhagen Cup ved at klikke her

 

Pan Idræt afholder i år på vegne af Copenhagen Pride en børnedag på Regnbuepladsen fredag den 19. august fra klokken 15.00 – 17.00.

Du kan med fordel tjekke dette event ud.

PROGRAM
Klokken 15.00 – 17.00: Tegnekonkurrence med efterfølgende udtrækning af vinder
Klokken 15.00 – 15.30: Steen Dorumlu Christensen læser op fra sin børnekrimi Noget i Klemme.

Klokken 16.00 – 17.00: Staffet (kartoffelløb), Regnbuemaling på kinder, Sjippekonkurrence, fællessang og Niller Pilfinger er på pladsen.
Klokken 16.30 – 17.00: Stine Josefine Dige læser op fra sine bøger med Niller Pilfinger

Madklubben på Regnbuepladsen er vært ved forfriskninger til børn og voksne.

Klik her for at tjekke Miljøpunktets aktiviteter på Regnbuepladsen, hvor der er fokus på bæredygtighed.

Har man spørgsmål til programmet kan du skrive til lene@panidraet.dk

 

Vi mødes fra kl. 11 på Frederiksberg Rådhus

Der er barer, musik og alle vores venner fra de andre foreninger, som også går med i paraden.

Erfaringen viser at Pride Paraden er en oplagt anledning til at tiltrække nye holdkammerater. Tag derfor dit sportstøj og udstyr på, planlæg at I undervejs kan fremvise jeres sport og vær med til at uddele den fælles sæsonstartskampagne så vi sammen får tiltrukket en masse nye venner til Pan Idræt.

Der er igen i år et skilt til ALLE idrætsgrene i Pan Idræt. Derfor håber vi også at se alle idrætsgrene repræsenteret i Paraden så vi med fanerne og skiltene kan vise den store mangfoldighed vores klub kan præstere.

Medbring selv drikkevarer.

Pan Idræt er blevet opfordret til at starte en ny tradition med fællesspisning for medlemmerne lørdag aften efter selve prideoptoget.

Har du, som medlem, lyst til at deltage i fællesspisningen kan du tilmelde dig her. 

Vi arbejder på, at prisen for fællesspisningen bliver så alle kan deltage.

Boksning

logo

OBS: Holdet er fuldt!

 

 

Træningen er en kombination af styrke- og motionstræning. Vi starter med opvarmning og fortsætter med stafetter, cirkeltræning og træning på sandsække og sparkepuder. Vi bruger elementer fra boksning, og får en træning for hele kroppen, hvor du kan regne med at være helt færdig bagefter.

Der er som udgangspunkt ikke slagkontakt mellem deltagerne, og du skal derfor ikke frygte blå øjne. Motionsboksning er en hård motionsform, men også samtidig en motionsform hvor de fleste kan være med, næsten uanset niveau. Stort set alle øvelser vi laver findes i en light-version (fx armbøjninger på knæene, sjip i stedet for løb, lette slag i stedet for hårde mv.). Hvis du omvendt er i god form kommer du ikke til at mangle udfordring, da du selv styrer hvor meget du giver dig i øvelserne.

Hvis du er nybegynder, kan du forvente en instruktion i gængse slagteknikker, så du kan slå igennem på en sandsæk uden at få skader.

 

Dag: Tirsdag Tidspunkt: 19:30-21:00 Adresse: Idrætsfabrikken, Valdemarsgade 12, 1665 København V,  Kort Indgang ligger på vestre side når du kommer ind i gården. Lokalet vi træner i er kaldet “maskinrummet” og ligger i kælderen. Trappen til kælderen er på den venstre side lige når man kommer ind af hovedindgangen. Lokalet deles med andre som vi har udstyret med sandsække og løst udstyr (slagpuder, sjippetove mv.). Der er omklædningsrum til herrer og damer med mulighed for bad. Hvis du har særlige behov for, eller spørgsmål til, omklædning og bad, så tag kontakt. Der er desværre ingen mulighed for aflåste skabe i omklædningsrummet, så tag dine ting med ned i træningslokalet.

20140417 183831 20140410 194657 20140410 194619 20140410 194548 20140410 194533 20140410 194444

 

Boksning koster pt. 250 kr pr. sæson.

 

 

 

Du er velkommen til at komme til en prøvetime og teste, om boksetræning er noget for dig!

Skriv til os hvornår du vil komme, så tager vi godt imod dig.

Hvad skal jeg have med?

 • Bekvemt idrætstøj du kan bevæge dig frit i
 • Indendørssko
 • Vanddunk
 • Boksehandsker (der er handsker til udlån til begyndere)

Eventuelt:

 • Et lille håndklæde til at tørre sved af panden
 • Håndklæde og skiftetøj

 

Har du spørgsmål eller er der noget information der mangler på vores sider?

Skriv til os på boksning@panidraet.dk g vi vender tilbage.

Det sociale element udgør en stor komponent i Pan Boksning – noget du ikke i lige så høj grad finder i andre boksetilbud i fx fitnesscentre. Du kan regne med at møde mange af de samme mennesker fra gang til gang og der er en god fornemmelse af inklusion. Vi er en bred flok, både med hensyn til køn, alder og kompetence.

Vi går ud og spiser efter hver sidste træning i måneden – du er selvfølgelig også velkommen selvom du måske ikke kunne deltage i træningen den dag.

Pan Boksning vinder "Bedste Skæg" til Pan Idræt Julefrokost 2015

Pan Boksning vinder “Bedste Skæg” til Pan Idræt Julefrokost 2015

Tildeling af idrætsfaciliteter i Pan Idræt

Her på siden finder du nærmere information omkring tildeling af kommunale idrætsfaciliteter, herunder vores egne interne regler for disse tildeling i Pan Idræt.

Pan Idræt København og Pan Idræt Frederiksberg er begge folkeoplysende godkendte idrætsklubber i henholdsvis Københavns og Frederiksbergs Kommuner.

I begge kommuner sker tildelingen af idrætsfaciliteter efter folkeoplysningsloven og de principper som er vedtaget i begge kommuner.

Det betyder, bl.a. at børne- og ungdomsklubber har en højere prioritering end voksenklubber i forhold til tildeling af lokaler.

Søgning af offentlige idrætsfaciliteter sker via Pan Idræts sekretariat uanset om det er tider i København eller på Frederiksberg.

Ansøgning om tider sker for en kortere eller længere tidsperiode fastlagt af de kommunale myndigheder. Før udløbet af en tidsperiode vil der blive åbnet for en ansøgningsrunde, hvor såvel nuværende tider som nye skal søges på ny.

Dette håndteres af sekretariatet.

Sekretariatet vil forud en ansøgningsrunde udseende information til alle styregrupper omkring den kommende ansøgningsrunde.

Med mindre sekretariatet får besked på andet, så vil der ske automatisk genansøgning af de enkelte tider som aktiviteten benytter. Hvis styregruppen har nye eller ændrede behov til lokaler skal sekretariatet have besked inden deadline – med detaljeret beskrivelse af behov.

Efter ansøgningsrunderne bliver der ofte udbudt resttider. Disse vil sekretariatet sende mere information ud omkring, herunder hvordan proceduren er for ansøgning af resttider.

Fast tildeling

Når tildelingsplanen er klar allokeres de enkelte tider til de respektive afdelinger på baggrund af de ansøgninger som tidligere blev indgået – eller dem som er automatisk gensansøgt.

Dette kalder vi internt i Pan Idræt en fast tildeling.

Midlertidig tildeling

Fra tid til anden har en afdeling ikke behov for sin faste tildelte tid i en kortere periode.

Tiden udbydes da internt i Pan Idræt før den afmeldes midlertidigt hos kommunen.

Tildeles en anden afdeling en sådan intern tid, kaldes dette en midlertidig tildeling.

Forudsætningen for at få tildelt en midlertidig tildeling er at man som afdeling gør det klart for medlemmerne at dette er en midlertidig tildeling, til låns, da en anden Pan Idræt afdeling midlertidigt ikke har behov for tiden.

Søgning af sommertider er stærkt varierende fra idrætsgren til idrætsgren.

Enkelte sker centralt via sekretariatet, som vil sende information ud om dette til styregrupperne.

Andre sker ved at man som idrætsgren selv kontakter de enkelte idrætsanlæg for tildeling af sommertider.

Er man i tvivl så kontakt sekretariatet.

Fravalg af idrætsgren

Ønsker du at fravælge en eller flere idrætsgrene / hold udfylder du nedenstående formular.

Bemærk, at du melder dig ikke ud af Pan Idræt ved at bruge nedenstående formular. Dertil skal du bruge dette link.

Refusionsgodkendelse – Godkender

Du skal være logget ind med et godkender-login for at kunne godkende bilag.

Pan PLUS

Om Pan Plus

PanPLUS_mini

Du finder alle medlemsfordelene nedenfor. Klik på logoerne nedenfor for at læse mere.

Pan Idræt har mange støtter i København og Frederiksberg, der gerne vil give dig som medlem, gode tilbud du kan bruge i din sport eller i din hverdag.

Når du har dit medlemskort i hånden og bruger, er du samtidig med til at sikre at støtterne hjælper os, når vi skal lave stævner, parader og aktiviteter.
En Win-Win situation, vi kalder Pan Plus.

FAQ

Hvad er PanPlus?

PanPlus er et medlems- og sponsorprogram, hvor du kan få rabatter og tilbud fra vores forskellige samarbejdspartnere, sponsorer og støttere. Når du køber vare eller ydelser fra en af de nævnte forretninger, er du med til at sikre at de også støtter Pan Idræt med gaver, vare eller tjenesteydelser når vi afholder stævner, parader eller anden opvisning.

Hvordan kan man få gavn af tilbuddene?

Tag dit medlemskort med i butikken og vis det til personalet. Personalet kan fortælle dig hvilke tilbud og rabatter du kan få. Under den enkelte aftale (menuen til venstre) kan du læse hvad aftalen indeholder. Bemærk det er en overordnet aftale, mens der i butikken kan der være yderligere tilbud.

Hvor får man fat i medlemskortet?

Pan Idræt udlevere medlemskort på klubaftnerne mellem 20 – 24. Det er tilladt at hente for venner, hvis du ikke har mulighed for selv at dukke op. Dog skal du være opmærksom på at Pan Idræt ikke er ansvarlig for at du får det.

Kan jeg få rabat uden medlemskort?

Butikken har ikke adgang til medlemskartoteket og kan derfor ikke kontrollere om du er medlem. Det er derfor op til butikken om de vil give dig rabat uden medlemskort. Når du har dit medlemskort, er det beviset for at du er medlem.

Hvor får jeg fat i et nyt medlemskort?

Er du nyt medlem og har meldt dig ind og betalt kontingent før den 20. i hver måned, bliver de kort automatisk trykt. Hvis du har mistet dit medlemskort, skal du hurtigst muligt kontakte sekretariatet, så vil et nyt kort blive trykt til dig. Får vi beskeden inden den 20 i måneden, kan du typisk hente det ved næstkommende klubaften. Vi sender ikke medlemskortet pr. post!

Får Pan Idræt besked om hvilke køb jeg foretager?

Nej, Pan Idræt udveksler ikke data med forretningen. Dine køb er mellem dig og forretningen! 

Klager over varer og tjenesteydelser?

Pan Idræt er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for køb, handler eller bristet forventninger selvom du har fået medlemsrabat. Vi har en dialog med forretningen om hvordan det går og lytter gerne til oplevelser, men kan ikke gå ind i forbrugertvister. 

For virksomheder

Vil du være en del af Pan Plus?

 

Organizations we collaborate with

Below you will find a selection of Pan Idræts partners.

 

Partners

Below you will find a selection of Pan Idræts partners.

pridelogoCopenhagen Pride

Copenhagen Pride organizes a number of activities every year at Rådhuspladsen (Pride Square) and the parade Saturday afternoon. Pan Idræt participates in these activities.

Pan Idræt and Copenhagen Pride have intensified our collaboration since 2015 with the foundation of
our joint project organization Happy Copenhagen.

 

Happy Copenhagen

Happy Copenhagen is a joint project organization between Pan Idræt and Copenhagen
Pride. There are multiple purposes of the project organization. Until spring 2018, the organization operates primarily Happy CPH Logo

to create the prerequisites for Pan Idræt to make a bid for EuroGames and for Copenhagen
Pride to make a bid for WorldPride – to make a total mega event in 2021 in Copenhagen.

 

AIDS-Fondet

The Aids-Fondet has a broader health agenda than HIV / AIDS and is therefore a natural aidsfondetlogo
partner for Pan Idræt in promoting health among LGBT+ people.

 

 

LGBT-Danmark

LGBT-Danmark is the political branch of the LGBT+ environment. Pan IDræt and LGBT-Danmark work together to the LGBT_Danmark_hi_res
extent that it makes sense, for example, in the combination of politics and sport.

 

10400793_39843135930_7093_nBLUS

BLUS is the organization for LGBT+ students. Pan Idræt have worked together with BLUS several times with the purpose of getting more young LGBT+ students to play sports in safe and tolerant settings.

 

11800237_1024542037585984_2617733632115551063_n

Out & About

In the communications area, Out & amp; About is an important partner, where stories about Pan Idræt club life are regularly reported in both the web and printed edition.

Vision 2025

Pan Idræt’s ambition is to create a welcoming and inclusive space which encourages people to exercise and be healthy and to create a community fellowship and thus build quality of life both for members and for people of sexual and gender minorities in Copenhagen in general. In Denmark, the challenges for those groups in society whose sexuality does not coincide with the majority are still significant. Studies of living conditions suggest that sexual and gender minorities are over-represented in terms of loneliness, depression, alcohol abuse and smoking.

Today, someone’s first contact to the community often occurs through bars and nightlife. This is where young people first make contact with our community. Newcomers seeking the city’s openness also head for the bars, which for many represent the safe environment where they can meet with like-minded people.

Pan Idræt aims to create an alternative to bars and nightlife, and our long-term goal is to that by 2025, we will have taken over the top spot and be the primary place for fellowship and networking.

Pan Idræt should be a place you go to meet with others, network and make friends. It should be where you build new relationships after coming out and where you find like-minded people without the automatic assumption that it involves alcohol and smoking. Instead, the focus in on sports and fellowship.

HOSTING EUROGAMES 2021

 

PAN IDRÆT IS HOSTING EUROGAMES 2021
With the members of the European Gay & Lesbian Sport Federation approving our bid in March 2018, we are excited to say that Pan Idræt is hosting EuroGames 2021. Furthermore, we are excited to partner with Copenhagen Pride and invite rainbow athletes from all over the world to Copenhagen 2021: A combined celebration of EuroGames and WorldPride in Copenhagen and Malmö!

We welcome people from all walks of life and all parts of our community to a massive event that puts sportsmanship and inclusivity front and center — and #YouAreIncluded.

Copenhagen 2021 will take place on the 12thto 22ndof August with EuroGames covering the dates of the 18thto 22ndof August.

SPORTS FIRST
With more than 5,000 participants and 27 sports planned, we can promise that EuroGames will be the major rainbow sporting event of 2021! We will put sports first and continue the EuroGames legacy of delivering professional sporting events to the rainbow sports community.

We aim to attract professional and recreational athletes alike, and besides the regular tournaments of EuroGames, we also want to host a selection of popular sporting events for spectators to break a sweat.

Here is a list of the sports that we are currently planning:

·       Aquatics: Diving, synchronized swimming, swimming, and water polo.
·       Ball sports: Basketball, dodgeball, beach volley, floorball, football (soccer), volleyball, and handball.
·       Dancing: Ballroom dancing.
·       Athletics: Cycling, running, track and field, and triathlon.
·       Racket sports: Badminton, squash, and tennis.
·       Various: Curling, bowling, chess, bridge, e-Sport, field hockey, golf and ice hockey.

You can look forward to making new friends and new memories while competing in top-notch facilities close to the city center of Copenhagen. And we promise that we will do nothing short of our absolute best to make this EuroGames a success, as we will build on the experience and knowledge we gained from hosting EuroGames in 2003, World OutGames in 2009 and PanGames in 2014 to make it a cutting-edge event.

EDUCATING LEADERS
Before EuroGames starts, leaders from the athletic community are invited to take part in a sports leader conference, where we will shine a light on the barriers that rainbow athletes face and provide tools to activists and advocates that are trying to increase the diversity and inclusivity of our community. With talks, presentations, panels and workshops, we will raise awareness and educate leaders to see sports as not only a way to living fuller and healthier lives, but also as a vehicle to push forward our agenda of equal rights for all.

A UNIQUE EVENT
Copenhagen Pride will be hosting WorldPride at the same time that we’re hosting EuroGames. So we decided to partner up and put together something truly unique. We named it Copenhagen 2021, and it will be a combined celebration of sportsmanship, love and LGBTQ equality. It is the first time ever that EuroGames and WorldPride are celebrated at the same time and in the same cities! This means that rainbow athletes taking part in EuroGames can look forward to so much more than a professional sporting event. We invite you to take part in open-air concerts, hundreds of cultural events, world-class parties, a historic human rights conference and the massive WorldPride parade. Copenhagen 2021 will be remembered as a milestone in our community and as a transformative journey for all participants.

OPEN-MINDED AND INCLSUIVE HOST CITIES
With two open-minded and inclusive host cities, it’s hard to imagine a backdrop that would match more perfectly the legacy of EuroGames.  Athletes will be met with open arms and rainbow flags flickering from the sidelines of the courts and arenas. Our countries have a long history of championing LGBTQ rights, and that is why we also believe that EuroGames in Copenhagen and Malmö will serve as a means to reach a higher end: Breaking down barriers for rainbow athletes and fighting discrimination in the athletic community.

STAY TUNED
We know that Copenhagen 2021 is still a few years out, but we are already hard at work to make this event come together. Please stay tuned and follow our work at copenhagen2021.com and on Facebook, Twitter and Instagram.

Join Pan Idræt

Welcome to what is probably the best club in the world. Welcome to more than 25 different sports, to new friends and exercise!

Come try our teams before signing up.

Contact the team(s) you wish to join before signing up – the next season might be right around the corner. Contact information for each sport is found here.

A sports club where you can be yourself

When you join us you’ll find that we are a safe space for being yourself.

We value inclusion and strong friendships as crucial aspects of our club  – regardless of which sport you play or activity you take part in.

Friendships in the whole club

In Pan Idræt you won’t just find a community in your sports section. You’ll find it in the whole club.

Each sports section meets regularly to play, practice or train.

We also hold events for all, such as our traditional Christmas dinner and party and monthly get-togethers.

Join us

Click the button to join Pan Idræt.

Club fee

Membership in Pan Idræt costs 415kr a year with automatic renewal at the beginning of January each year. If you join after 1 July then you pay a reduced fee for the remainder of the year you join. The basic membership fee is known as club fee – “klubkontingent”.

Club fee covers our central costs such as setting up new activities, fees for access to city facilities, marketing, insurance, administration and much more.

Sports fees

Once you have joined Pan Idræt and paid your club fee then you need to pay for the activities you want to do. Most sports have an additional fee of between 300kr and 500kr per half year which covers costs such as  trainers and coaches and the courses they attend, social activities, equipment etc.

Good to know

Once you have joined Pan Idræt then your membership continues automatically until you cancel. That means that your membership will be renewed automatically every year in January. The system will send you a reminder to tell you how much will be charged to the payment card you have given us.

Remember that if you do not cancel in time, you are obliged to pay.

In Pan Idræt we believe in paying our fees on time, as chasing unpaid fees costs time and money and at the end of the day leads to increased fees for everyone. Fair play means paying on time, so we have a strict but fair policy for members who don’t pay on time.

Here you will answers to some of the questions we often receive from potential members

Q: Can toy try Pan Idræt for free?
Yes, most activities in Pan Idræt allow you to try the sport for free two times. However there are some activities with higher costs than the average sport in Pan Idræt. You should contact the sport you wish to try and ask them for more information.

Q: When and where does the training take place?
We have activities all 7 days of the week at different times. You can find the times and locations for each sport here

Q: What advantages besides the sport do I get as a member of Pan Idræt?
Besides all the sports activities we have many social events in the sports groups and across the entire club.

In addition to that we have a concept we call Pan Plus. As a member you can get discounts on a number of services and products.

Q: Do you have a fitness center?
Pan Idræt doesn’t have its own fitness center – but we do get a discount at Fitnessdk

Q: Why should I pay both club fee and sports fee?
Pan Idræt is one club with a variety of activities. Having a common club fee ensures that we can achieve economies of scale by consolidating all common spending. This helps to keep the overall price of our sports down. Common expenses include development of new sports, cost of municipal facilities, administration, marketing etc.
The few expenses that are very sport-specific, such as competition fees, equipment and education of coaches are paid via payment on each sports team.

Q: How long do I bind myself to membership of the Pan Idræt?
Your basic membership follows the calendar year and the sports fees follow varying seasons, check each sport. Your membership renews until you let us know that you no longer wish to be a member  You must therefore make sure you opt out, it is not enough just to avoid paying.

Q: Does it cost anything to cancel the membership fee?
No, there is no fee associated with the canceling your membership of Pan Idræt.
You just fill out this form (LINK IS NOT READY)
Remember to consider if one of the many other sports in the Pan Idræt might be interesting for you before any withdrawal.

Where and to whom can I ask questions that are not answered here?
If you have any sport specific questions about training then you should contact the relevant sport.
If you have questions regarding your membership, questions of a general nature then you should contact the administration at medlem@panidraet.dk – it is also the administration you should contact if you do not know where to ask, then they will help you find the right person who can answer your questions.

Daniel

Daniel: ”Pan is much more than training and competitions for me. It’s where I have my friends and my social life. And it’s also a safe space for me to be who I am.

I’ve really got a kick out of making so many new friends. When I go to training or parties in the club then I’m always sure that I’ll meet someone I know and like.

I really improved my sport too, From being a beginner knowing nothing on the first day I took part to today when I take part in lots of different competitions such as badminton. It’s also really cool that so many sports are gathered together in one club. It makes it easy and really flexible for members and I’ve been able to try lots of different sports. I go to some form of activity or sport in the club almost every day.”

Daniel

Pia: ”For me, Pan is about strong friendships contributing to so many positive things in the LGBT community. So yes, it’s clearly  enormously valuable for me that Pan Idræt is primarily for LGBT people. I have met so many fantastically nice and inspiring people and it’s cool to know that they share my interests. Yoga in Pan helps give me more mental and physical energy, inner calm and balance in my day-to-day life. And so it’s also a big plus to be part of a club where people are really committed to each other and want to be part of the community.”

Join us

Click the button to join Pan Idræt.

Medlemmer

Forskellige idrætsgrene

Siden

Annual General Meeting

The annual general meetings in Pan Idræt Copenhagen and Pan Idræt Frederiksberg are our highest decision-making bodies. That is where we elect the board, approve the accounts and agree on the budget, among many other things.

Both associations have to hold an AGM once a year at the beginning of April. Both associations hold their AGMs together; invitations to the meeting are send out together for the meetings to be held back-to-back.

Prior to the AGMs, the individual sports groups hold their own meetings to decide on matters relevant to those groups such as electing the steering committees who lead each sports group.

See documentation from the AGMs

Board

Christian Bigom

Christian Bigom

Chairman

E-mail

Lene Hyrup Eriksen

Lene Hyrup Eriksen

Vice-chairman

E-mail

Kristian Bitzer

Kristian Bitzer

Vice-chairman

E-mail

Jasper de Mooij

Jasper de Mooij

Board member

E-mail

Johnny Hansen

Johnny Hansen

Board member

E-mail

Morten Ejaas

Morten Ejaas

Board member

E-mail

Sylvester Pedersen

Sylvester Pedersen

Board member

E-mail

Vision 2025

Pan Idræt’s ambition is to create a welcoming and inclusive space which encourages people to exercise and be healthy and to create a community fellowship and thus build quality of life both for members and for people of sexual and gender minorities in Copenhagen in general. In Denmark, the challenges for those groups in society whose sexuality does not coincide with the majority are still significant. Studies of living conditions suggest that sexual and gender minorities are over-represented in terms of loneliness, depression, alcohol abuse and smoking.

Today, someone’s first contact to the gay or lesbian community often occurs through bars and nightlife. This is where young people first make contact with our community. Newcomers seeking the city’s openness also head for the bars, which for many represent the safe environment where they can meet with like-minded people.

Pan Idræt aims to create an alternative to bars and nightlife, and our long-term goal is to that by 2025, we will have taken over the top spot and be the primary place for fellowship and networking.

Pan Idræt should be a place you go to meet with others, network and make friends. It should be where you build new relationships after coming out and where you find like-minded people without the automatic assumption that it involves alcohol and smoking. Instead, the focus in on sports and fellowship.

By 2025, Pan Idræt will have changed the paradigm of being from a sexual or gender minority in Denmark. In 2025, people will have a much more solid network, feel more included and being from a sexual or gender minority will no longer mean poorer health.

Minutes of board meetings

All decisions taken by the board are minuted.  Go to archive

Trainers and steering committees

If you need access to a system please contact the office sekretariat@panidraet.dk

These items may only be available in Danish.

Trainer matters

Standard contracts for trainers

Klubmodul

Our membership database system

OwnCube

Our cloud-based file storage system

Bylaws

Pan Idræt is the joint name for two separate associations Pan Idræt Copenhagen and Pan Idræt Frederiksberg. According to Danish law, a sports association must be based in one specific municipality in order to have access to public facilities, so we therefore have two associations, one in Copenhagen and one in Frederiksberg. You can find both associations’ bylaws here.

If you have any questions please contact the board.

Go to material

Udmeldelse af klubben

Vi er naturligvis kede af, at du ønsker at forlade fællesskabet i klubben.

Har du overvejet en anden idrætsgren? Pan Idræt har en lang række tilbud og et farvel til en idrætsgren behøver ikke være et farvel til Pan Idræt.

Hvis du ikke lige nu kan finde et andet idrætstilbud som passer til dit behov, men ej heller helt ønsker at bryde med klubben helt, kan du vælge at fortsætte som støttemedlem. Derved støtter du fortsat klubbens arbejde med at skabe trygge rammer for nye venskaber og nye idrætsgrene. Vi ved at idræt er en væsentlig faktor til at modvirke ensomhed og dårlig livskvalitet.

Ønsker du at forlade klubben – eller forblive som støttemedlem – skal du udfylde nedenstående formular. Du får herefter en kvittering via e-mail.

Pan PLUS

 

 

Om Pan Plus

PanPLUS_mini

Du finder alle medlemsfordelene nedenfor. Klik på logoerne nedenfor for at læse mere.

Pan Idræt har mange støtter i København og Frederiksberg, der gerne vil give dig som medlem, gode tilbud du kan bruge i din sport eller i din hverdag.

Når du har dit medlemskort via Klubmodul App’en er du samtidig med til at sikre at støtterne hjælper os, når vi skal lave stævner, parader og aktiviteter. En Win-Win situation, vi kalder Pan Plus.

Klubmodul App’en kan hentes både i iTunes Store og Google Play

FAQ

Hvad er PanPlus?

PanPlus er et medlems- og sponsorprogram, hvor du kan få rabatter og tilbud fra vores forskellige samarbejdspartnere, sponsorer og støttere. Når du køber vare eller ydelser fra en af de nævnte forretninger, er du med til at sikre at de også støtter Pan Idræt med gaver, vare eller tjenesteydelser når vi afholder stævner, parader eller anden opvisning.

Hvordan kan man få gavn af tilbuddene?

Tag dit medlemskort med i butikken og vis det til personalet. Personalet kan fortælle dig hvilke tilbud og rabatter du kan få. Under den enkelte aftale (menuen til venstre) kan du læse hvad aftalen indeholder. Bemærk det er en overordnet aftale, mens der i butikken kan der være yderligere tilbud.

Hvor får man fat i medlemskortet?

OBS! Der trykkes pt. ikke nye medlemskort – bestyrelsen arbejder på at finde en ny løsning. Såfremt virksomheden beder om at se bevis så print din kvittering for betaling af kontingent.

Pan Idræt udlevere medlemskort på klubaftnerne mellem 20 – 24. Det er tilladt at hente for venner, hvis du ikke har mulighed for selv at dukke op. Dog skal du være opmærksom på at Pan Idræt ikke er ansvarlig for at du får det.

Kan jeg få rabat uden medlemskort?

Butikken har ikke adgang til medlemskartoteket og kan derfor ikke kontrollere om du er medlem. Det er derfor op til butikken om de vil give dig rabat uden medlemskort. Når du har dit medlemskort, er det beviset for at du er medlem.

Hvor får jeg fat i et nyt medlemskort?

OBS! Der trykkes pt. ikke nye medlemskort – bestyrelsen arbejder på at finde en ny løsning. Såfremt virksomheden beder om at se bevis så print din kvittering for betaling af kontingent.

Er du nyt medlem og har meldt dig ind og betalt kontingent før den 20. i hver måned, bliver de kort automatisk trykt. Hvis du har mistet dit medlemskort, skal du hurtigst muligt kontakte sekretariatet, så vil et nyt kort blive trykt til dig. Får vi beskeden inden den 20 i måneden, kan du typisk hente det ved næstkommende klubaften. Vi sender ikke medlemskortet pr. post!

Får Pan Idræt besked om hvilke køb jeg foretager?

Nej, Pan Idræt udveksler ikke data med forretningen. Dine køb er mellem dig og forretningen! 

Klager over varer og tjenesteydelser?

Pan Idræt er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for køb, handler eller bristet forventninger selvom du har fået medlemsrabat. Vi har en dialog med forretningen om hvordan det går og lytter gerne til oplevelser, men kan ikke gå ind i forbrugertvister. 

For virksomheder

Pan Plus er et fordelsprogram som skal skabe gensidige fordele mellem Pan Idræts medlemmer og de virksomheder der deltager i programmet.

Pan Idræt tilbyder de virksomheder, som deltager i programmet at kunne komme tættere på vores over 800 medlemmer med relevante tilbud, services og produkter.

Vi vægter meget højt, at medlemmerne finder de deltagne virksomheder relevante, således at der rent faktisk skabes gensidige fordele. Derfor tilbyder vi en styret adgang til vores medlemmer, hvor der sker en afmålt eksponering med det formål at forebygge en oplevelse af spam – og derved devaluering af fordelsprogrammet.

Vi optager alene tilbud, services og produkter i fordelsprogrammet, som er forenelige med Pan Idræts overordnede værdier, som en inkluderende og åben idrætsklub.

Eksponeringsmuligheder

 • Periodevis eksponering i det månedlige nyhedsbrev
 • Periodevis eksponering på forsiden / frontbanner på panidraet.dk
 • Periodevis eksponering på Pan Idræts SoMe-platforme
 • Varig eksponering på Pan Plus universet på panidraet.dk

Du er altid velkommen til at kontakte Pan Idræts sekretariat på sekretariat@panidraet.dk for at høre mere om Pan Plus programmet.

I Pan Idræt har vi elektroniske medlemskort.

Vores medlemsystem hedder Klubmodul – og der findes en app med samme navn både i Apple’s “App Store” og Google’s “Google Play”

For at få dit medlemskort skal du downloade app’en til din smartphone.

Herefter skal du vælge “Anden Sportsgren” og dernæst finde “Pan Idræt” i listen.

Dit Brugernavn og Password er det samme som til din medlemsprofil.
Kan du ikke huske din kode kan du altid trykke “Glemt password” og nulstille koden.

Oprettelse af træner

Frivilligt trænervirke forudsætter, at styregruppen har indgået en kontrakt om frivilligt virke som træner. Styregruppen skal anvende Pan Idræts standardkontrakt.

Trænerkontrakten indsendes elektronisk til sekretariatet via nedenstående formular, som herefter opretter træneren korrekt i klubbens it-systemer.

Hvis træneren skal undervise medlemmer under 15 år skal der indhentes en børneattest hos Rigspolitiet. Dette gør sekretariatet, når rubrikken afkrydses forneden.

Frivilligt trænervirke forudsætter, at vedkommende er medlem af Pan Idræt.

Nyvalg og ændringer

Martin Ancher

Bitzer

Poster i Pan Idræt

 • Medlem siden 2012
 • Bestyrelsesmedlem 2016-

Ansvarsområder

 • Tekst
 • Tekst
 • Tekst

facebooktwitter linkedin email

 

Baggrund

Jeg er 30 år. Jeg er uddannet cand.jur fra Københavns Universitet i foråret 2013. Til daglig arbejder jeg som fuldmægtig i centraladministrationen.

Jeg bruger meget af min tid i vandet sammen med Pan Idræts svømmeafdeling Copenhagen Mermates derudover løber jeg meget, idet jeg pt træner op til Copenhagen Marathon.

Motivation for at stille op til bestyrelsen

Jeg arbejdede frem til december 2015 som frivillig i Københavns Retshjælp, hvor jeg rådgav i forhold til diverse forskellige juridiske problemstillinger, som de rådsøgende måtte have.

Efter 5 måneder under frivilligt arbejde besluttede jeg mig for at søge nyt frivilligt arbejde, dog ville jeg gerne målrette dette i forhold til seksuelle minoriteter, hvorfor Pan Idræt var det naturligt valg.

Mine ambitioner på Pan Idræts vegne

Jeg vil gerne være med til at understøtte Pan Idræts Vision 2025, da jeg har stor interesse for sundhed, både den fysiske og den mentale. Derfor vil jeg gerne arbejde for, at ”nye” personer i miljøet får deres indgang til miljøet via sport og det dertilhørende sammenhold, som jeg selv har draget meget stor nytte af.

Ansvarsområder og projekter i denne periode

Tekst…

Teddy Østerlin Koch

Bitzer

Poster i Pan Idræt

 • Medlem siden 2014
 • Bestyrelsesmedlem 2016-

Ansvarsområder

 • Tekst
 • Tekst
 • Tekst

facebooktwitter linkedin email

 

Baggrund

Jeg har siden 2014 været aktiv med triatlon og spinning i Pan Idræt. Og siden 2015 har jeg skrevet artikler i Out&About for og om Pan Idræts forskellige aktiviteter.

Jeg er 57 år, single, fraskilt, har tre voksne børn. Er selvstændig kommunikationsrådgiver med YourStory.dk og sportsmassør med MassageArt. Desuden ekstern lektor på CBS, hvor jeg underviser i branding.

Er oprindelig uddannet journalist og brandmand. Før jeg for to år siden blev selvstændig har jeg i en årrække været kommunikationschef i forskellige offentlige og private organisationer, senest i Ingeniørforeningen.

Har roet i mange år, men startede for tre år siden med at dyrke triathlon.

Motivation for at stille op til bestyrelsen

Blev opfordret til det. Har flere års erfaringer fra bestyrelsesarbejde i andre sammenhænge, bl.a. i boligforeninger og daghøjskoler. Sammenholdt med mine erfaringer som journalist og kommunikatør, håber jeg, at jeg kan være med til at gøre en positiv forskel for Pan Idræt.

Mine ambitioner på Pan Idræts vegne

At konsolidere og bygge videre på de meget flotte resultater Pan Idræt har skabt gennem de seneste år.

Ansvarsområder og projekter i denne periode

Tekst, tekst, tekst.

 

We’re updating this page

We’re updating our admin system (Klubmodul).
Give us your e-mail address to receive notification when it’s ready to use.

No Fields Found.

Vision 2025

Det er Pan Idræts ambition at skabe et velkommende og inkluderende rum, som indbyder til motion, sundhed og fællesskab og som skaber livskvalitet både for medlemmer og for homoseksuelle i København i almindelighed. Udfordringerne i dagens Danmark er stadig store for de grupper i samfundet hvis seksualitet ikke falder sammen med majoritetens. Levevilkårsundersøgelser peger på at homoseksuelle er overrepræsenteret når det gælder ensomhed, depression, alkoholmisbrug og rygning.

I dag sker den første kontakt til det homoseksuelle miljø som oftest via barerne og nattelivet. Det er her de unge kommer først. Tilflyttere der søger storbyens åbenhed går også først på barerne, der for mange fremstår som det trygge miljø hvor de kan mødes med ligesindede.

Pan  Idræt skal skabe et alternativt fællesskab, og det langsigtede mål er at Pan Idræt i 2025 har overtaget positionen, som det primære sted til fællesskab og netværk.

Pan Idræt skal være stedet man tager til for at mødes med andre, skabe netværk og finde venner. Det er her man skaber nye relationer,når man er sprunget ud og finder ligesindede uden en forudsætning om indtag af alkohol og røg. Omdrejningspunktet er i stedet idræt og fællesskab.

I 2025 har Pan Idræt ændret ved paradigmet at være homoseksuel i Danmark. I 2025 har man som homoseksuel et langt mere solidt netværk, man føler sig mere inkluderet og det er blevet langt sundere at leve som homoseksuel.

Vi er ved at opdatere siden

Vi er ved at opdatere Klubmodul der håndterer tilmelding, events, vores webshops og meget mere.
Giv os din e-mail adresse og modtag en notifikation når det er klar til brug.

No Fields Found.

Trænerkontrakter og -afregning

Her på siden finder du reglerne som gælder for vores trænere og instruktører på alle hold. Du finder også de standardkontrakter alle trænere og instruktører skal underskrive inden de begynder deres virke. Endelige finder du den trænerafregningsblanket, som skal anvendes ved udbetaling af trænergodtgørelse.

Trænerkontrakter

Alle trænere og instruktører, der virker på en af Pan Idræts hold skal forinden de starter underskrive en trænerkontrakt om frivilligt trænervirke. Det er formelt de enkelte styregrupper, der indgår kontrakten med de pågældende trænere og instruktører.

Kontrakten har to overordnede formål: 1) et ledelsesværkstøj for styregruppen og 2) sikring af de juridiske, økonomiske og forsikringsmæssige forhold.

I hele Pan Idræt anvender vi en forenklet udgave af DGI’s standardkontrakt for frivillige trænere – du finder den i boksen til højre. Den kalder vi Pan Idræts standardkontrakt for frivilligt trænervirke. Du må ikke rette i kontraktens tekst med mindre dette er godkendt af bestyrelsen.

Skal en træner ansættes med løn skal sekretariatet kontaktes med henblik på bestilling af ansættelseskontrakt.

Er der ikke underskrevet en trænerkontrakt med en frivillig træner – så er vedkommende ikke dækket af Pan Idræts forsikringer og der vil ikke blive udbetalt trænergodtgørelse.

Ledelsesværkstøj for styregruppen

Trænerkontrakten er det sted, hvor styregruppen, som ledelsesgruppe af afdelingen, fastlægger de forventninger, som ledelsen har på medlemmernes vegne til de aktiviteter, som der finder sted på de respektive hold, som er underlagt afdelingen.

Derved bliver trænerkontrakten en helt naturlig del af den løbende dialog, man som ledelse har med de enkelte trænere om fx de sportslige målsætninger for de enkelte hold.

Uanset om en trænerkontrakt tidsbegrænset eller varig, så bør man som afdelingsledelse mindst en gang pr. år gennemføre samtaler med de frivillige trænere, hvor forventninger og fremtiden er et naturligt element.

Sikring af de juridiske, økonomiske og forsikringsmæssige forhold

Når en styregruppe beslutter sig for at aftale trænervirke for et eller flere idrætshold indtræder man som styregruppe i den samme type rolle, som en arbejdsgiver på arbejdsmarkedet – selvom frivilligt trænervirke ikke er et egentligt ansættelsesforhold – men der er mange lighedstræk.

Det betyder, at man som styregruppe påtager sig et stort ansvar på vegne af medlemmerne – derfor skal der være styr på de juridiske, økonomiske og forsikringsmæssige forhold – inden et trænervirke påbegyndes.

Pan Idræts standardkontrakt for frivilligt trænervirke fastsætter, at træneren er dække af de lovpligtige forsikringer, der er mulighed for at aftale ydelse af trænergodtgørelse og det sikres at reglerne for adfærd for unge under 18 år er kendt stof for den frivillige træner – endelig så fastslår standardkontrakten, at det frivillige trænervirke sker til gavn for fælleskabet og at man derfor efterfølgende som træner ikke kan starte kommercielle aktiviteter, hvor der lukreres på det frivillige arbejde der er ydet.

Indberet trænerafregning

Trænerafregningsblanketten indeholder fortrolige oplysninger og skal indsendes direkte til sekretariatet på sekretariat@panidraet.dk

Hent trænerkontrakt og -afregning

Regnbuefamilieidræt

Om Pan Regnbuefamilieidræt

Der er efterhånden rigtigt mange lesbiske og bøsser der i forskellige kombinationer
danner familier og får børn. Derfor har Pan Idræt lavet et tilbud hvor regnbuefamilier kan mødes om idræt, leg og bevægelse.
Regnbuefamilieidræt er et tilbud til dig der er en del af en familie som kunne se ud som en af de her:

Mor, mor og børn
Far, far og børn
Mor, mor, far og børn
Far, far, mor og børn
Far, far, mor, mor og børn

Røde kinder og masser af grin

Når vi mødes til Regnbuefamilieidræt handler det først og fremmest om at have det sjovt i en ramme hvor alle kan være med. Både børn og forældrene deltager i aktiviteterne og laver leg og idræt sammen. Det er sjovt for både børn og forældre.

Venskaber og netværk

En af målsætningerne med Regnbuefamilieidræt er at give børnene tidlige venskaber med andre børn der kommer fra familiekonstellationer der minder om deres egne og som de kan spejle sig selv i.

Samtidigt er Regnbuefamilieidræt et tilbud hvor forældrene kan lære andre regnbueforældre at kende. Man kan danne netværk, udveksle erfaringer og tale sammen om glæder og udfordringer ved at være regnbueforældre.

Vi glæder os til at se jer.

Tilmelding sker her

facebook-logo

Hvor og hvornår

TID OG STED:

Hver lørdag kl. 10 i multisalen på Vesterbro Ny Skole (Slesvigsgade)

fotokommersnart

Kontaktpersoner i Pan Regnbuefamilieidræt

Merete Søberg

Merete Søberg

Instruktør på Regnbuefamilieidræt

Mail: E-mail
Telefon 60 77 48 01

Carsten Friis Overby

Carsten Friis Overby

Formand for Pan Idræt

Mail: E-mail
Telefon: 20 51 78 32

Mangler vi din idrætsgren?

I Pan Idræt kommer der løbende nye idrætsgrene til den i forvejen brede vifte af idrætstilbud, så foreningen har en solid erfaring i etablering af nye idrætsgrene.

Indenfor de seneste år er hockey, boksning, floorball, regnbuefamilieidræt og nu senest bowling blevet en del af foreningen.

At starte en ny idrætsgren er sjovt, men også hårdt arbejde. Det kræver nogle ildsjæle, der er villige til at lægge en indsats for at få skabt opbakning til projektet – alt det kedelige som administration, lokaler mv. tager Pan Idræt sig af. Hvis du kan finde en lille flok der er frisk og har mod på at at starte en ny idrætsgren op. Så skriv til os – det kunne være, at din idé var så god, at vi får netop din idræt med i viften.

Mangler du et idrætstilbud i din egen by? 

Pan Idræt Københaven og Pan Idræt Frederiksberg er begge idrætsforeninger som udbyder idræt i hovedstaden. Vi er knyttet til de kommuner, da vi som folkeoplysende foreninger er godkendt til dette.

I Pan Idræt får vi jævnligt spørgsmål om vi vil starte noget op i andre byer, men det er ikke muligt under den nuværende lovgivning, hvor idrætsforeninger er knyttet til kommunerne.

Vi giver gerne råd og vejledning til opstart af nye idrætsforeninger i andre byer. Henvendelse sker til vores foreningssekretariat.

Det er heldigvis sådan, at der både i Aarhus og Odense i dag LGBT idrætstilbud.

About Walkathon in Pan Idræt

Bring your children, your pets and come for a walk. No previous experience needed – and no competition either!

The social aspects are our main priority. We “donate with our feet” to a charity every year.

Our monthly walking tours take place in forests, alongside lakes and around towns – in and near Copenhagen. We usually walk on Saturdays and Sundays. We include culture and history along the way.

Each walk finishes up with coffee and a social gathering.

Pan Walkathon Logo

When and Where

Our walks are announced in our Facebook group. Feel free to join our group on Facebook here

}

Price and Donations

The membership fee for Pan Walkathon is DKK 25 per half year.

In addition to the sports fee there is a club membership fee which is 340 DKK annually.

Pan Walkathon is based on “donate with our feet”. Each year we donate your contributions to a charitable organisation.

You can contribute by using Pan Idræts webshop and choose “Pan Walkathon Donation”. Click here to go to the webshop.

Steering committee for Pan Walkathon

Anne, Milo & Chanette

Anne, Milo & Chanette

Steering committee

Contact

About Pan Yoga

In Pan Yoga we focus on having a social yoga community as well as practicing yoga.

Pan Idræt’s yoga programme consists of technique and principles from both classic Hatha Yoga and Kundalini Yoga.

Both forms of Yoga are designed to increase strength and flexibility, as well as reduce stress and increase body awareness.

We focus on physcial yoga exercises, meditation and breathing. We work to unite body, soul and mind to create greater presence and awareness in day-to-day life. Both forms of yoga give simple and effective tools for dealing with a busy life.

Hatha yoga and Kundalini yoga are two discipline anyone can take part in, whether beginner or advanced.

Kundalini yoga is an active and dynamic form of yoga which always includes physical exercises, breathing exercises, meditation and mantra (chanting). Kundalini yoga work on a more subtle level, where exercises are repeated several times for longer periods. Kundalini yoga is a practice that focuses on body and mind and is not just about physical strength and flexibility, but also inner strength and emotional balance.

Kundalini yoga will challenge you both physically and mentally and help you to live in harmony with your true self.

Hatha yoga er is a practice of yoga that focuses on balancing your energy through physical positions (asana).

In our practice we work with slow deep flow (Vinyasa) and maintaining positions for longer periods in order to strengthen and develop the ability to listen to your own body (classic hatha). In Hatha yoga, you will build strength, flexibility and balance through using asana (positions).

p

When and Where

Tuesdays 19:15-20.30
Address: KU.BE – Zenzone – Dirchs Passers Allé 4 – 2000 Frederiksberg (next to Flintholm Station)

Thursdays 18:15-19:30
Address: KU.BE – Zenzone – Dirchs Passers Allé 4 – 2000 Frederiksberg (next to Flintholm Station)

But please come 15 minutes before.

In 2019 we start from week 3. First time will be tuesday the 15th january 2019.

Remember to bring a blanket / warm clothes for relaxation as well as a yoga mat.

 

}

Price

The membership fee for Pan Yoga is 400 DKK per half year.

In addition to the sports fee there is a club membership fee which is 340 DKK annually.

Steering committee for Pan Yoga

Hans Vagtborg

Hans Vagtborg

Chairman

Thomas Østergart

Thomas Østergart

Committee member

Morten Stig Pedersen

Morten Stig Pedersen

Committee member

Jan Andersen

Jan Andersen

Committee member

Contact

About Pan Volleyball

Pan Volleyball is about sports and community. Everyone is welcome no matter how much (or how little) you know about the sport in advance. However we are here to play volleyball, so we will encourage you to make an effort to learn the game, if you don’t already know to, we will help you on the way.

We are a very inclusive club so it does not matter what background you have, or where you come from. We do not worry about what volleyball qualifications you have, your age, gender, sexuality, religion, ethnicity, or whatever else you might think off.

We do not have regular teams and no compulsory attendance. This means that people can come as much or as little as they want. You do not have to commit to every day of the week we have training. We warm up as one large group and form teams from the members who are there that day. This means that there is always room for everyone.

Our coach ensures that you can develop at your own pace, but otherwise we try to teach each other as much as we can.

We have 4 training sessions each week, one of which is indoor beach volleyball. Those who want to be social after training can drink a beer or soda together. We prioritize the social ability both during and after the training. In addition to various spontaneous events, we hold an annual Christmas party and a summer party.

Do you want to see if Pan Volleyball is something for you? Send us an email. We promise to take good care of you and we look forward to playing with you!

When and Where

We train at two different arenas, 3 times a week. The seasons cover September – December and January – August. During the summer break we will be playing beach volleyball at Amager Strandpark when the weather allows it. There are changing facilities at all addresses.

Beach Volleyball: Indoor training times 2017/2018:

Monday: 20.00 – 21:30

Valby Hafnia-Hallen

– Julius Andersens Vej 6; 2450 København SV

Volleyball: Indoor training times 2017/2018:

Wednesday: 18.45 – 20:30

Valby Hafnia-Hallen

– Julius Andersens Vej 6; 2450 København SV

Friday: 18:00 – 20:00

Ryparken Hallen

– Lyngbyvej 110; 2100 København

Sunday: 16:00 – 18:00

DGI-Byen

– Tietgensgade 65, 1704 København V

Price

PAN Idræt 390 DKK one year
PAN Volleyball 300 DKK half year
PAN Volleyball SVBK 200 DKK half year

Who We Are

Contact

Steering committee Pan Volleyball

Peter Schwennesen

Peter Schwennesen

Chairman

volleyball@panidraet.dk

Naron Him-Janecki

Naron Him-Janecki

Media

volleymedia@panidraet.dk

Horatiu Paltan

Horatiu Paltan

Turnament

volleytournament@panidraet.dk

John Andert

John Andert

Socail Activity

volleyevent@panidraet.dk

Clara Grijalvo Jakobsen

Clara Grijalvo Jakobsen

Finans

finans_volleyball@panidraet.dk

Coach Pan Volleyball

Alex Sigdman

Alex Sigdman

Coach

Mata Heredia Rosa Ines

Mata Heredia Rosa Ines

Coach

Hon Weng, Chong

Hon Weng, Chong

Coach

About water polo in Pan Idræt

Water polo is a truly wonderful sport for you who loves water, team sports and intense training. It is healthy, fun and sometimes even wild. A sport that you look forward to doing and sport where you sleep well after doing. A sport that can give you a nice figure. You do not have to be in great shape to start as long as you are ready for an intense experience.

Join us

If you want to try it out, then join us at one of our training. You are welcome to just show up before training (remember speedos and goggles), but it is even better if you send us an email before hand so we are ready to welcome you.

In september when our season starts we do special introduction trainings for you who wants a soft start and to get ready for the season. You are always welcome to send us an email with any question you might have.

We look forward to receiving your email and seeing you in the water!

 

p

When and Where

Tuesdays 19.15-20.45
Address: Bellahøj Svømmestadion, Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj

Thursdays 19.15-20.45
Address: Bellahøj Svømmestadion, Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj

}

Price

The membership fee for water polo is 400 DKK per half year.

In addition to the sports fee there is a club membership fee which is 340 DKK annually.

 

Steering committee for Water polo

Peter Østervang Andersen

Chairman

Ludovic Otterbein

Economy

Martin KJær Jørgensen

Committee member

Contact

About Triathlon, Open Water Swimming and Cycling

Are you the type that is thinks that one sport is not enough? Then we’re convinced that triathlon is just right for you!

Join us in one of the fastest growing sports activities in Denmark – and in fact world wide. Pan Tri & Bike was founded in 2009 and today boast around 20 active members.  Join us for all three triathlon disciplines or just for the cycling. The club primarily targets the LGBT community but everybody is welcome.

Curious?

Drop us a line at tribike@panidraet.dk and we’ll be happy to give you the full story.

Pan Løb logo

When and Where

During the summer season, pen water swimming takes place all Mondays and Wednesday at 6 PM.
Meet up in our club house at “Den Blå Foreningsby”, Ørestundsstien 7, Amager Strandpark (just next to the Helgoland bathing facility).
Bring your own wetsuit, goggles and brightly colour swimming cap.
If you don’t own a wetsuit, yet, the club has a number of loan wetsuits that you can use for the first few sessions.

}

Price

Tri-members: 760 DKK per year
Cycling: 200 DKK per year

In addition to the sports fee there is a club membership fee which is 340 DKK annually.

Steering committee for Triathlon, Open Water Swimming and Cycling

Anders Solbjerg Sørensen

Chairman

Teddy Østerlin Koch

Economy

Gunnar Jonson

Committee member

Michael Hansen

Committee member

Contact

About tennis in Pan Idræt

Pan Tennis is for everyone! You are welcome no matter if you are a rookie or an experienced team player. Our facilities are great – in summers we play on red clay courts and in winters where we play on indoor hard courts.
 
If you are interested in learning more about Pan Tennis or meet us face to face, then please contact the steering committee. The fastest way to contact us is through our Facebook group. The link can be found in the menu in the top of the page.
 
 
p

When and Where

Fridays 4.30pm – 6.30pm (maybe longer if courts are available and lighting conditions allows it)
Address: Court 6 and 7, Kløvermarkens Tennis Klub, Kløvermarksvej 34, 2300 København S

The outdoor season starts friday may 5th 2017 and continues every friday till the end of september.

It is possible to join a training –  please contact the steering committee about this.

The fastest way to contact us is through our Facebook group. The link can be found in the menu in the top of the page.

}

Price

The membership fee for Pan Tennis is 800 DKK per year.

In addition to the sports fee there is a club membership fee which is 340 DKK annually.

Steering committee for Pan Tennis

Asger Törnquist

Chairman

Thomas Nielsen

Committee member

Johan Simonsen

Committee member

Hans Jensen

Committee member

Contact

About Swimming in Pan Idræt – Copenhagen Mermates

Copenhagen Mermates is the name of the swimming club within Pan Idræt. It is the oldest section of Pan Idræt, and was founded in 1984 by a group of gay men who found themselves unwelcome in other swimming clubs because of irrational fears about AIDS.

Since then, the club has gone from strength to strength and now has over 100 members and offers swimming several days a week.

Copenhagen Mermates has a diverse membership. We are mostly gay men plus some lesbians and the age range goes from around 20 to 70 and beyond. We also have lots of different nationalities, and many of our members have been with us for years. We’re also very popular with exchange students who just join for a season or two.

Our trainers are mostly recruited from among our own members. Most days they come with programmes for A, B and C levels and you can also just swim on your own without a programme if you prefer. We also offer technique training to those who want to improve and move up to the programmes.

Indoor swimming is divided into two seasons: September to December and January to May. During the summer we have restricted indoor activities due to limited access to city pools, but we also arrange “tour de piscine” where we go to a different pool around the city each week. 

We are very active and travel to competitions and multi-sport events several times a year, such as EuroGames as well as smaller, one-day swimming events. We also hold quite a few parties in the course of the year and of course are always at the Pan Idræt Christmas party too.

If you want to come and give us a try, then please write to swimming@mermates.dk before you come so that we know to expect you and can agree which is the best day for you, as we cannot accommodate all skill levels on every day. 

Note that we cannot take complete beginners. You should feel comfortable in deep water and be able to swim 25 metres reasonably well.

Mermates is also the home of the waterpolo and triathlon groups in Pan Idræt, and we operate with a common membership fee. If you pay for swimming, you can also go to waterpolo and triathlon too.

Copenhagen Mermates

When and Where

NOTE: please don’t arrive late if you want to swim in a programme lane. We cannot guarantee that you can swim if you arrive late – the trainers will not stay until the end of the period for just one or two people.

Monday

20:30 – 22:00

Recreational swimming starts at 21:00

Vesterbro (6 lanes – whole pool) Marco Schaber Uffe Nyman A, B, C and recreation
Thursday 20:00-21:00 Vesterbro (6 lanes) Olavur Eysturdal Gitte Reitz Technique training and recreation
Friday 19:00-20:30 Vesterbro (6 lanes) Morten Henrik Petersen A, B, C and recreation
Saturday 17:00-18:30 Østerbro (6 lanes) Various A, B, C and recreation
Sunday 12:00-13:00 Flintholm (4 lanes) Various Recreation
         

Mondays

Marco and Uffe will have A, B and C programmes ready and will divide the swimmers according to who comes, in order to spread people according to ability.

Thursdays

Thursday is undertaken by Gitte and Olavur. The training is focused mainly focused on technique swimming. Recreational swimmers are also welcome.

Fridays

Everyone is welcome on our most social day. Morten will have programmes for A, B and C in the water and a playlist ready for the ghetto blaster as accompaniment. There will always be at least two lanes for recreational swimming.

We often go out and eat together afterwards, and some people move on to a bar afterwards.

Sunday

Our trainers take it in turns and there will not be any programmes ready, but if you ask you might get a serie or two to swim. Primarily recreational swimmers.

}

Tournaments & Events

We are very active and travel to competitions and multi-sport events several times a year, such as EuroGames as well as smaller, one-day swimming events. We also hold quite a few parties in the course of the year and of course are always at the Pan Idræt Christmas party too.

The Mermates trophy

Each year, the Mermates trophy is awarded to a member who has done something special for the club.

2016 – Mogens Christoffersen
received the trophy for many years of contribution to the club as a swimmer, waterpolo player, treasurer and chairman. Without Mogens, Mermates would not be the success it is today. Mogens steered the finances with a firm, precise and loving hand, meaning that our finances are excellent.

2015 – Stefan Bauer
was a member for many years – and was in fact our only honorary member. Our eldest member, he was often to be found on the side of the pool giving advice and at almost every party. He no longer swam himself though. In 2015 he took the initiative to set up the Mermates Travel Fund, which promotes active participation in international competitions. Sadly, Stefan passed away in 2017.

2014 – Christian Bigom
has for many years been a very active trainer for countless members. He has spent many hours at the side of the pool and around a table (or in a bar) planning the club’s events and future. A talented organiser, he has since moved up to Pan Idræt’s main board, managing communications.

2013 – Gunnar Jonson
is particularly known as Mister Triathlon in Copenhagen Mermates. His commitment has led to Triathlon being the latest activity in the club, with open water as part of that. He tirelessly jumps into cold water and takes on other challenges on two legs or two wheels. He has also been a regular trainer for swimming and has organised several training trips to warmer climes.

2012 – Thomas Tronier
har været med i Copenhagen Mermates i en lang årrække og med sit organisatoriske talent har han både stået for arrangement af rejser og billetter og organiseret baren til julefrokoster med store overskud til følge. Thomas er en arbejdshest – og til trods for, at hans arbejdsplads er hele verden, så er hans hjerte dog hos Copenhagen Mermates – og senest er han blevet en aktiv vandpolospiller – både i vandet og på land. Også her er holdånden helt i top.

2011 – Claus Kirchoff
har i mange år været uundværlig som den tekniske bistand til lyd og lys. Claus stiller altid op uden bekymring og ingen teknisk udfordring er for stor. Han har sine egne ledninger med – og så med sit rolige og målrettede væsen klapper det hele. Og så har han en god musiksmag.

2010 – Belinda Nørbygaard og Peter Johansen
tog deres store tørn i 2009 med organisering af World Outgames II, i øvrigt sammen med Lars. Deres rolige væsener og strukturerede arbejdsdisciplin gjorde det til en fornøjelse for triumviratet at organisere og afvikle World Outgames II. Belinda blev senere til formand og Peter træner regelmæssigt om onsdagen og fredagen.

2009 – Morten Olafsson
var pioner for vandpolo og hellighede sig vandpolobold, da der blev luftet tanker om at oprette vadnpolo i Copenhagen Mermates. Morten organiserede de første par år og holdt de i begyndelsen ganske få deltagere til ilden og vandet. Vandpolo er blevet et stærkt tilbud i Copenhagen Mermates takket være de indledende indsatser.

2008 – Torben Rath Hansen
har i en lang årrække deltaget som svømmer, organisator, kagesponsor, vært for Melodi Grand Prix og som formand. Torben introducerede ”to-do-listen” og holdt styr på svømmeklubben i flere år. Og Torben er jo godt skåret for tungebåndet og en frisk bemærkning, nu senest også på Facebook. Humor er Torbens stærke side – og altid gerne med et blink i øjet. Det kræver hjernevindinger at følge med.

2007 – Niels Bech-Thomsen
er det tætteste, vi er kommet på en sponsor og mæcen – og som sådan trådte han til inden svømmestævnet i 2007. Niels blev begejstret for ideerne til svømmestævnet og sponserede et større beløb, som reddede svømmeklubbens økonomi. Vi havde regnet med 300 deltagere, men der kom blot 100 svømmere.

2006 – René Matthies
har været en central skikkelse både som frivillig til svømmestævner og som vært til en række Tisvildelejefester. René lagde hus til de herlige fester i adskillige i en hel weekend med både god mad, svømmeture i det salte hav; om det så var sol eller regn.

2005 – Lars Vestergaard
indstiftede Copenhagen Mermates pokalen i 2000 og har deltaget i svømmeklubben som træner, formand og svømmer siden 1997. Meningen med pokalen var jo ikke, at den skulle kunne gives til indercirklen af de organiserende, men snarere at det skulle være en anerkendelse af frivilligheden og offervilje for svømmeklubben. Men han blev snydt. Styregruppen indstillede ham i 2005 og navnet blev uigenkaldeligt graveret, lidt imod hans vilje – men glad; det blev han.

2004 – Peter Kristiansen
har været i svømmeklubben siden tidernes morgen og lagde i mange år hus til fællesspisninger på Rosenborg i portnerboligen, ofte krydret med en rundvisning på Rosenborg. Peter førte i Herrens mange år medlemslisten, som i begyndelsen kunne være på et ark papir med fontstørrelse 14. Dette ændrede sig snart. Peter er den alvidende og altid parat med en spændende historie, som ikke blot er en historie.

2003 – Jørgen Green
tog en stor tørn med oprettelsen af vores hjemmeside – og administrationen af den. Også Jørgen var på dansegulvet en mester – specielt, når dansegulvet var i Paris, og han kunne gå ”Happy Walk” med de andre svømmere og gerne i formation.

2002 – Jacob Helsted og Henning Larsen
Så gik det pludselig stærkt i svømmeklubben og vi fik mange træningstimer hver uge – og med stor entusiasme trådte Henning og Jacob til og stod på kanten og indpiskede stilarter, så det føg. Begge var de flittige deltagere i svømmestævner i hele Europa. Henning blev senere træner i Bremen, og bor nu i Mexico. Henning var specielt kendt for sine underholdende mail-beskeder til svømmerne, som både var alvorlige og knaldhamrende morsomme… Og charmerende smilende Jacob kunne undervise, så der blev kappet flere sekunder af tiderne…

2001 – Lars Højfeldt
opfandt det sociale arrangement ”Dansetrussen”, som betyder en skøn fest med alle vore svømmevenner. Traditionen har vist sig stærk og der er festet og danset meget gennem årene. Lars var også aktiv i organisering af de første svømmestævner, og var cheftræner en række år udover at deltage i stævner i hele Europa.

2000 – Bjarne Stavnshøj
blev den første modtager med sin mangeårige indsats med at organisere svømmeklubben. Bjarne var i mange år den eneste, som styrede svømme-klubben både i forhandlinger med Svømmeregion Øst om vores svømmetid, kontakten til Skt. Annæ Gymnasium og opkrævning af kontingenter i Pan Idræt. Bjarne var også med til Gay Games i 1998 i Amsterdam med det erklærede mål at blive sidst – men det klarede han ikke. Han blev næstsidst.

Lane descriptions

At each session there are various different lanes allocate to different activities. Check with the trainer which lane is right for you.
Recreational lanes: on Mondays, Thursdays, Fridays, Saturdays and Sundays there are always lanes for recreational swimming – doing your own thing without a programme.You are welcome to ask the trainer for tips, but bear in mind that the programme lanes have priority for the trainer’s time. Remember that we have technique training on Tuesdays.

A–lane: This is where the club’s fastest swimmers are. Programmes include all four strokes and you need to be able to do them all to keep up.

Programme length: Approx. 3000 m

B–lane: the most popular, so there are often two B lanes. You need to be able to swim crawl, breaststroke and backstroke quite well and at a reasonable pace. Some butterfly is included from time to time,

Programme length: Approx. 2200-2500 m

C–lane: is for those swimmers who can swim breaststroke and crawl at shorter distances. The programme works primarily on these strokes and sometimes backstroke. You need to be able to swim a few lanes without a break.
Programmel length: Approx. 1500-1800 m

Technique training: This is where you should start if you want help with your technique.
REMEMBER

 • It is always the trainer who has the final word about who swims in which lane. There can be fewer lanes than usual, or more recreational lanes, all depending on who is in the water that day. The trainer may also ask you to move to another lane.
 • Check with the trainer which lane is which. It may be different from usual.
  If you have any doubts about which programme or day you should swim, then ask a trainer!

Head Coach
Jakob Edinger

Guidelines – Mermates Etiquette

The unwritten rules – now available in writing ?
We don’t have rules other than you have to pay your fees!

But we do have etiquette. If you have not swum with us before, please read the guidelines here.

You must shower naked before getting in the water
All pools have strict hygiene rules. It doesn’t matter if you had a shower at home in the morning or not. The chlorine level can only be kept low if everyone is really clean. Many swimmers from abroad find this rule rather strange at first, especially the naked bit, but you’ll get used to it and you’ll appreciate the low chlorine in the water.

In the sauna – no clothing but do sit on a towel
Swimwear is not allowed in the sauna as it gives off chlorine which is not good for you. Take a shower before the sauna and bring an extra towel to sit on (it will get wet, and be difficult to use to dry yourself afterwards). And remember that what you do in your own bathroom may not be a pretty sight for other people in the sauna.

Wait for the trainer before getting in the water
Our trainers are also our lifeguards, and clubs have to provide their own lifeguard. So no lifeguard = no swimming. This is a very strict rule and if we don’t respect it then we could lose access to the pools.

If you are interested in taking a three hour lifeguard course then talk to one of the trainers. Then you can help out if a trainer is delayed or ill by acting as lifeguard. The club pays for the course.

Help set up the pool
If you are one of the first at the poolside, give a hand by putting out the flags and the lane ropes (but remember, don’t get in the water before the trainer is present). It’s also a great help if you are one of the last swimmers if you can help tidy up again so the trainer doesn’t have to do it all by himself. Put the pool buoys and floats back and make sure nothing has been left behind.

Wear a swimming cap if you have long hair
And remove jewellery and avoid having long nails. If you’re a waterpolo player this is a must – think about piercings too. There can be some nasty injuries.

Say hi to the trainer before you get in the water
This helps him or her to know who’s there for safety reasons. It’s also a good idea to check with the trainer which lane is which, as they are not always the same each time.

In a programme lane you must swim the programme
If not, use another lane or ask the trainer. Of course if there is capacity, the trainer will allow you to stay in a programme lane if the other swimmers will not be affected, just as it’s OK to skip the butterfly part of the programme, for example.

Keep right
Always consider the other swimmers – swim to the right of your lane close to the lane rope of the side of the pool.

Stay out of the way if you need a break
Don’t get in the way of the other swimmers in your lane. Make room for them to turn by keeping to the side of the lane of you are at the wall, or get completely out of the water if you need a longer break.

Think of others

  • agree intentions with the other swimmers in your lane
  • when you turn, check that no one is waiting to start. Maybe they are just giving another swimming a good head start, so don’t jump the queue!
  • when you start a lane, don’t start immediately in front of a faster swimmer.
  • if you want to overtake a slower swimmer, touch their toes a few times
  • if someone touches your toes, this means they want to pass, so let them overtake you by waiting when you get to the wall.
  • avoid overtaking in the middle of a lane – make sure there is no one coming towards you who will be inconvenienced.
  • if there is too great a difference in speed of the swimmers in your lane, discreetly ask the trainer if it possible to reallocate people to different lanes
  • don’t stop halfway to adjust your goggles, cap etc. If you can’t swim a whole length without stopping then please come on Tuesdays to technique training until you’re good enough to keep up with the flow.
  • respect other people’s equipment such as pool buoys, floats, fins etc. Some of them belong to the pool, but some people have their own. Most people are happy to lend them to other swimmers but please ask first.

If you are doubt about anything, please ask the trainer.
HAPPY SWIMMING!

Price

The membership fee for swimming is 300 DKK per half year. Payment is done in January and September.

In addition to the sports fee there is a club membership fee which is 340 DKK annually.

Steering committee for swimming

Jakob Edinger

Jakob Edinger

Chairman

Jan Winther

Jan Winther

Economy

Morten Henrik Petersen

Morten Henrik Petersen

Head Coach

Contact

Spinning

logo

Om Pan Spinning

Få pulsen op, et smil på læben og nyd musikken på den gode gammeldags hårdt svedende måde…

Alle kan være med – ved spinning styrer du selv intensiteten og modstanden, musikken er toplækker og du behøver ikke være medlem af FitnessDK.

Alle er velkommen og der er plads til 35 hver gang!

Læs mere i menuerne til venstre

Mød os inden træning i Facebookgruppen.

Hvor og hvornår

Efterårssæsonen løber fra d. 18. august til d. 29. december

Tirsdage – 19:00 – 20:30 på Fisketorvet Fitness DK.

Adressen: Kalvebod Brygge 59, 1561 København V

Praktisk information

Prisen for Pan Spin finder du i listen over alle priser her.

I nuværende sæson har vi to abonnementer:

Fuldtid: Som giver adgang til alle træningstimer
Deltid: Som giver adgang til træningstimer hver anden gang.

I Pan Spin benytter vi de motionscykler som FitnessDK bruger og til dem skal man bruge nogle bestemte cykelsko som “klikker” ned i pedalen.

De kan lejes i FitnessDK for 20 kr. sådan at man kan prøve det af inden man selv investerer i sine egne sko.

Du skal til træning medbringe:

– Et ekstra håndklæde til at tørre sveden af panden
– Drikkedrunk med vand – cyklerne har holdere til to dunke.
– Noget behageligt tøj at cykle og svede i – det anbefales at bruge cykelshorts.
– Endnu et håndklæde til at tørre sig med efter at have været under bruseren.

 

Billeder

spinning spinning2 spinning3 spinning4

Styregruppen i Pan Spinning

Navn kommer snart

Navn kommer snart

Formand

E-mail

Navn kommer snart

Navn kommer snart

Økonomiansvarlig

E-mail

Navn kommer snart

Navn kommer snart

Kommunikationsansvarlig

About skiing and snowboarding in Pan Idræt

Every year Pan Idræt goes on skiing trip. The last two years we cooperated with European Snow Pride and European Gay Ski Week.

In 2018 we are going to Les Menuires in the french alps where the European Gay Ski Week takes place from march 17th to 24th.

With Pan Skiing you will go on an active vacation in a beautiful scenery and travel with a lot of Pan Idræt members.

Currently we are working with the organizers of the European Gay Ski Week on a discount agreement for Pan Idræt members.

p

When and Where

March 17th – 24th 2018  – Les Menuires, Frankrig (map)

}

Price

There is no fee for beiing a member of skiing in Pan Idræt – you are however required to be a member of Pan Idræt and pay the annual club fee of DKK 340.

The price for the trip is individual depending your choices you make: how many days you plan to go, mode of transportation and so on.

Steering committee for Pan Skiing

Jan Rene Rasmussen

Jan Rene Rasmussen

Coordinator

Contact

About Copenhagen Frontrunners

We are an LGTBQ+ running club in Copenhagen.

We are organized through Pan Idræt (the LGTBQ+ sports club in Copenhagen) and a member of the International Frontrunners as well as Dansk Atletik Forbund (Danish Athletic Federation) and DIF (The Sports Confederation of Denmark).

130 members as of summer 2018.

We have running coaches and 5-6 assistant coaches, catering to both beginners and more experienced runners.

The social aspect is important to us. After training we use the cantine at Otto Mønsted Hallen for those who like to join. Every first Tuesday in the month, we go out for dinner at a nearby café.

Other social events include our summer party, Christmas party and season closing event in December.

Pan Løb logo

When and Where

Our starting point is Otto Mønsted Hallen, Nørre Allé 53, 2200, Copenhagen N. You should be ready for running at 6:00 p.m., wearing your running gear. Changing facilities are available in Otto Mønsted Hallen.

Tuesdays: 6:00-7:00 p.m. – all year round. Except July and between Christmas and New Year.

Each training session is scheduled for one hour. Training sessions will vary from time to time, focusing on interval training. Everyone can participate.

We also offer long distance runs Thursdays 6:00-7:00 pm. These runs are dependent on the assistant trainers availability.
You are welcome to come and run with us twice before deciding whether to join our running club.

 

}

Tournaments & Events

 
 
2018:
 

01th December: Christmas Party for Copenhagen Frontrunners. More information here: click here

18th December: Christmas dinner after training in the canteen at Otto Mønsted hallen.

31th December: We join the Sparta & Änglemark New Year Run and wish Happy New Year after the run at Spartahallen. You pay and join here: click here

2019:

11-13th July: We join the Eurogames Event in Rome in Italy. Pay and join here: click here

Price

The Frontrunners membership is DKK 400.00 and the Pan Idræt membership is DKK 340.00.

In total, the annual membership fee is DKK 690.00.

When registering after 1 July, you will be entitled to a discount of 50 %.

An annual associate membership is DKK 100.00, plus membership of Pan Idræt. Provides only access to social events.

REMEMBER: When registering, please choose annual membership fee!

Running Schools – A 10 week training program

We start one new running schools in Spring 2018.

The Royal Run Running School starting 13. March. The aim is to make both experienced and less experinced capable of running 10 k with The Crown Prince Frederik celebrating his 50th Birthday.

Read more and sign up here

Steering committee for Copenhagen Frontrunners

Tommy Kristoffersen

Chairman

Email

Michael Busk Sørensen

Board Member

Email

Carsten Lind

Economy

Email

Inge Kvisgaard-Andersen

Contact for new members

Email

Elmer Thomsen

Responsible for events

Email

Contact

Linedance

outliners

Om Linedance i Pan Idræt – Outliners

Outliners er en linedancegruppe for bøsser, og har eksisteret siden 2000. Gruppen startede med at danse i Bøssehuset på Christiania og har danset lidt forskellige steder efterfølgende.

Outliners danser linedance på alle niveauer – alt fra danse for nybegyndere til meget avancerede danse. Vi danser til al slags musik fra country til pop – der er ingen grænser for, hvad man kan danse til.

Undervisningen foregår således, at der instrueres i en dans, og derefter danser alle dansen. Outliners har et sæsonkontingent som du skal betale udover grundkontingentet. Prisen ser duher. Det kræver ikke, at du har danset før, hvis du vil være med til at danse linedance – alle kan være med, og du behøver ikke at have en partner. Det er dog altid en fordel at være med fra sæsonstart, så man hurtigt lærer de grundlæggende danse og trin. Der er ingen regler mht. påklædning, men det er en stor fordel at have et par sko eller støvler med lædersål. Du kan også læse om Outliners på www.outliners.dk I forbindelse med afholdelse af konkurrencer følger vi IAGLCWDC’s regler.

Hvor og hvornår

Sæsonen starter fra September 2011 til og med Maj 2012 Tirsdag – 20:00 – 22:00 Adresse: Oehlenschlægersgade Skole Oehlenschlægersgade 57 1663 København V

Traditioner

I øjeblikket har vi følgende traditioner som man kan deltage i, hvis man har lyst og mulighed. Nytårskur (i stedet for julefrokost) som regel sidst i januar. Sommerfest ( afslutningsbal ) Gerne lige efter sidste danseaften i slutningen af maj/begyndelsen af juni. Copenhagen Pride har vi som gruppe deltaget i, de sidste par år. London. Vi har også de sidste par år som gruppe, taget nogle dage til London, hvor vi har deltaget i nogle arrangementer med/hos Cactus Club ( London gay linedancers )

Links

 The Cactus Club  London´s gay and lesbian line dance club.
 Munich LAD´s  Line Dance bei den
 Paris Gay Madison
Manchester Prairie Dogs  Line Dancing Club

Galleri

img_out_1 img_out_2 img_out_3 img_out_4

Styregruppen i Pan Linedance

Arne Maarup

Arne Maarup

Formand og instruktør

E-mail tlf: 22 32 76 94

Kelvin Nielsen

Kelvin Nielsen

Økonomiansvarlig

E-mail

Morten Stig Pedersten

Morten Stig Pedersten

Styregruppemedlem

E-mail tlf: 28 83 08 16

Jørn Møbius

Jørn Møbius

Styregruppemedlem

E-mail Tlf: 33 11 18 64

Miguel Martinez

Miguel Martinez

Webmaster på outliners.dk

E-mail

About Pan Martial Arts

Pan Martial arts are the sport where focus is on intense physical training and where we take in elements from various martial arts disciplines.

Our focus is on training attack, defense, kicks, punches and evading and intercepting attacks.

We train ourselves to be able to keep focus on the on our opponent in different positions and also learn breakfall, balance, stamina, dexterity, coordination and body contact.

Insurance

Pan Idræt calls for all partipants in Pan Martial Arts to review their private insurance coverage since not all accident insurances will cover martial arts activities.

Pan Idræt only has insurances covering the coaches in Pan Martial Arts.

p

When and Where

Mondays 18.00-20.00
Address: Oehlenschlægergade skole, Oehlenschlægergade 57, 1663 København V.
It is posssible to park your car in the schoolyard for free.

}

Price

The membership fee for Pan Martial Arts is 300 DKK per half year.

In addition to the sports fee there is a club membership fee which is 340 DKK annually.

 

Steering committee for Pan Martial Arts

Ali

Coach

Kim

Coach

Contact

Pan Handball

logo

About Pan Handball

 

Welcome to Pan Handball’s web site!

At Pan Handball you have the possibility of playing handball on a more experienced level as well as on a new beginners’ level. The most important thing is that there is room for everyone in our club. The social activities are a central element in our club. If you are new in town, looking for a new club or just curious about handball, Pan Handball offers the possibility to make new friends with handball as the common interest and we invite you to join us at parties, events and both national and international tournaments. Everybody  is welcome in Pan Handball regardless of their sexual orientation.

If you want to join our club, you are welcome to contact Michael Ryan at 28693736 or at haandbold@panidraet.dk for more information. We invite you to follow us on Facebook (Pan Håndbold or Pan Håndbold Supporters) and on Instagram (panbolsjedrenge). You are also very welcome to show up at one of our practices, which takes place on Mondays and Wednesdays. (For more information see under When & Where).

In 2018 Pan Handball has two men’s teams; one team plays in series 1 and the other team plays in series 3. 

 

New Player

If you want to try out whether Pan Handball is your new club, you are very welcome to contact Michael Ryan at 28693736 or haandbold@panidraet.dk

As a new player you are offered one month of free membership before you have to sign up. This way you have the possibility to check out whether handball and/or our club is for you.

The yearly fee for playing at Pan Handball is about 1500,- DKK, which makes us one of the cheapest handball clubs in Denmark.

 

We look forward to welcoming you in our club!

 

Thanks to our sponsors

Pan Handball would like to thank our sponsors Storkklinik and Carlsberg Sportsfond for their big support.

When & Where

 

Practice takes place two times a week:

Mondays from 20.00-21.30

halcAddress:
Hal C at Christianshavn
Arsenalvej 6, 1436 København

 

Wednesdays from 20:30-22:00

hal2Address:
Sundbyøster Hal 2 on Amager
Parmagade 4, 2300 København S

 

 

At both venues you will find changing rooms and shower facilities.

 

The practice sessions:

A practice session usually takes about 1,5 hour with different physical and technical exercises. The most important thing is that everyone can participate regardless of their level of experience with handball.

This season Pan Handball has two men’s teams; one team plays in series 1 (more experienced) the other team plays in series 3 (less experienced).

Teams

Pan Handball consists of about 35 players. Some players have played handball for many years, whereas others are beginners. The most important thing is that everyone is welcome in our club regardless of their level of experience with handball and their sexual orientation. For the season 2018/2019 Pan Handball has two men’s team:

 

Team 1:

Team 1 has practice every Monday from 20.00 to 21.30 at Hal C at Christianshavn and every Wednesday from 20.30 to 22.00 at Sundbyøster Hal 2 on Amager.

Team 1 plays in Series 1

Contact: Michael Ryan Andersen at 28693736 or haandbold@panidraet.dk

Team 2:

Team 2 has practice every Monday from 20.00 to 21.30 at Hal C at Christianshavn and every Wednesday from 20.30 to 22.00 at Sundbyøster Hal 2 on Amager.

Team 2 plays in Series 3

Contact: Michael Ryan Andersen at 28693736 or haandbold@panidraet.dk

 

 

Meet the teams on Facebook (Pan Håndbold, Pan Håndbold Supporters and on Instagram (panbolsjedrenge).

Archive

 

In November 2016 Euroman published this article about Pan Handball (in Danish): 

https://www.euroman.dk/sport/danmarks-forste-homohandboldklub–vi-har-samme-seksualitet-men-der-er-samme-mandehorm

The article provides a very good and humoristic insight in what it means to be a member of our club. It includes an interview with two of our present players and tells their story about why they choose to play at Pan Handball.

In August 2016 Out&About published this article after Pan Handball had won the European Championship in The Netherlands (in Danish)

http://oaonline.dk/kultur/sport/item/12472-guld-til-pan-handbold-i-amsterdam

Calendar

The tournament for the 2018/2019 season began on October 1st and ends on March 31st.

Practice will go on during the month of March and possibly until mid-April. Then there will be a short spring break during April and May and then Pan Handball will begin preparations for the European Championship for gay handball, which will take place in Berlin in July.

 

fotokommersnart

The board of Pan Handball

The board is responsible for the management of the club and focusses on providing good sports and social experiences to all the members.

Malte Pallesen

Malte Pallesen

Board member

Michael Ryan Andersen

Michael Ryan Andersen

Board member

Jonas Christensen

Jonas Christensen

Cashier

Kenneth Preen Mouritsen

Kenneth Preen Mouritsen

Substitute board member

Alex Randrup

Alex Randrup

Board member

Kasper Wünsche

Kasper Wünsche

Chairman

About Hockey in Pan Idræt

Copenhagen Black Swans is the hockey team in Pan Idræt. The team was established in november 2011.

Hockey is both good cardio training and trains your coordination. You get a lot of exercise and everyone can participate no matter physical strength, stamina or gender. Hockey is more about technique and finesse than about physical strength. Hockey is “not” a contact sport.

We have three coaches who ensures a good training session every week. Everyone is welcome to come and try hockey. All new players is assigned with a buddy who will help them get in to the game and the team.

If you want to know more please send us an email at hockey@panidraet.dk, join our group on Facebook or follow us on Instagram.

We look forward to seeing you on the field.

 

Copenhagen Black Swans Logo

When and Where

Mondays 18:00 – 20:00

Address: Valby Idrætspark, Julius Andersens Vej 1, 2450 København (the blue hockey field) – (View map)

The Black Swans welcome anyone and everyone interested in giving field hockey a try! If you like to play with balls and sticks, we are your club!

We are not a club of pros, and we take good care of beginners and make sure they get into the game smoothly.

Come and join us any monday at Valby Idrætspark 18:00-20:00.

Send us an email at hockey@panidraet.dk for more details!

}

Tournaments & Events

We have participated in World Outgames in Antwerp in 2013, in the PinkHockey tournament in London 2014, in Eurogames in Stockholm in 2015 and PinkHockey in Berlin in 2016. We participate in PinkHockeys LGBT tournament every year.

From april 2016 we are also participating in the 1st division (beginners) in the Dansk Hockey Unions tournament where we play against other danish teams.

Price

The membership fee for hockey is 350 DKK per half year.

In addition to the sports fee there is a club membership fee which is 340 DKK annually.

Steering committee for Hockey

André Duarte

André Duarte

Chairman

hockey@panidraet.dk
Henrik Clemmesen

Henrik Clemmesen

Economy

finans_hockey@panidraet.dk
Augusto Pertile

Augusto Pertile

Team Captain

Contact

Gymnastik

logo

Om Pan Gymnastik

Gymnastikafdelingen er for dig, der gerne vil træne kondition og styrke generelt samt koordination og smidighed. Gymnastikken er en sport, hvor det primært er dig selv, du konkurrerer med – og imod – så alle kan være med. Øvelserne kan nemlig gennemføres på forskellige niveauer, så både nybegyndere og øvede atleter kan få noget ud af dem. Samtidig er det vældig uhøjtideligt og hyggeligt. Vi træner ca. halvanden time hver gang. Et typisk program omfatter grundig opvarmning efterfulgt af øvelser med hop og løb, der træner konditionen samt styrken af de store muskelgrupper. Ind imellem er der balance- og koordineringsøvelser. Herefter følger en række styrketræningsøvelser på måtter, inden programmet afsluttes med grundig udstrækning. På onsdagsholdet trænes der derudover med lette og sjove aerobicserier. Vi anvender ikke spring eller andre øvelser, der kræver særlige tekniske forudsætninger. Alle kan deltage – man skal bare kunne løbe lidt. Vi har en meget afslappet atmosfære, og alle deltager ud fra egne forudsætninger. Medlemmerne er hovedsagelig mænd, men kvinder er meget velkomne! Der er kønsopdelt omklædning.

Hvor og hvornår

Sæsonen begynder i september og slutter i maj. Sidste træning inden juleferien er torsdag den 17 december 2015 og første træning i det nye år 2016 er mandag den 4 januar. Der er aldrig træning i skolernes juleferie uge 52 og uge 1 og uge 7 som er skolernes vinterferie. Mandag – 18.30 – 20:00 Adresse: Engskolen Haderslevgade 6 1671 København V Træner: Jochen Hell Onsdag – 18:30 – 20:00 Adresse: Engskolen Haderslevgade 6 1671 København V Træner: Nikolaj Madsen Torsdag – 20:00 – 21:30 (Vi mødes 19.50) Adresse: Engskolen Haderslevgade 6 1671 København V Træner: Ole Worre Der er omklædningsfaciliteter på adressen.

Praktisk info

Pris: Kontingentet til gymnastikafdelingen er et sæsonkontingent. Når man er medlem, kan man frit vælge mellem holdene og også deltage på alle tre hold. Prisen finder du her. Det er altid muligt at prøve gymnastikken af med en prøvetime eller to, inden du beslutter, om du vil melde dig ind. Bare mød op eller send eventuelt først en mail til gymnastik@panidraet.dk. Indgang: Der trænes i gymnastiksalen på Engskolen, Haderslevsgade 6, på Vesterbro. Der er indgang til omklædningen direkte fra skolegården, men lågen ud til vejen skal åbnes med en kode. Hvis du som ny ankommer lidt før træningstiden, vil du møde nogle af de andre deltagere, der kan vise dig ind. Ellers send en mail til gymnastik@panidraet.dk om, at du vil komme; så kigger vi efter dig. Medbring: Håndklæde og almindeligt gymnastiktøj, der er behageligt at bevæge sig i, samt trænings sko med rene såler. Facebook: Pan Gymnastik har naturligvis også en facebookgruppe. Gruppen finder du her. Video: Se video af mandagstræning her. og onsdagstræningen her.

Events

Efter træningen går dem der lyst over på den lokale cafe. Derudover holder vi som minimum en julefrokost og en sommerfest hvert år. Datoen for julefrokosten 2015 er Lørdag den 5 december. Vi søger nogen, der kan lægge hus/lokaler til årets julefrokost. Kontakt en af de 3 trænere, hvis du har mulighed og lyst. De varmeste hilsner Styringsgruppen i Gymnastik.

Billeder

19 Pan idraet gymnastik onsdag 18 Pan idraet gymnastik onsdag 15 Pan idraet gymnastik onsdag 12 Pan idraet gymnastik mandag 11 Pan idraet gymnastik onsdag 10 Pan idraet gymnastik onsdag 10 Pan idraet gymnastik mandag 09 Pan idraet gymnastik mandag 08 Pan idraet gymnastik mandag 06 Pan idraet gymnastik mandag 05 Pan idraet gymnastik onsdag 05 Pan idraet gymnastik mandag 03 Pan idraet gymnastik mandag 02 Pan idraet gymnastik onsdag 02 Pan idraet gymnastik mandag 01 Pan idraet gymnastik mandag

Styregruppen i Pan Gymnastik

Martin Nikolaj Madsen

Martin Nikolaj Madsen

Title kommer snart

Sven-Eric Bertelsen

Sven-Eric Bertelsen

Titel kommer snart

Steffen Jöhncke

Steffen Jöhncke

Titel kommer snart

Henrik Krarup Smith

Henrik Krarup Smith

Titel kommer snart

Jesper Frederiksen

Jesper Frederiksen

Titel kommer snart

gymnastik@panidraet.dk

About Pan Golf

Interested in playing golf. Pan Golf is for beginners and experienced players alike. Our motto is: It has to be fun!

If you are a beginner start by contacting us on golf@panidraet.dk and try out golf on a par 3 course, driving range and putting green.

Experienced players play 18 hole matches every 3 weeks and enjoy the social life of the Pan Golf and Pan Idræt communities.

Pan Golf Logo

When and Where

Keep up to date with the latest news and updated playing dates on Pan Golf News on Facebook.

All players

PRO-TRAINING @Smørum Golfklub
Please see the dates in the menu under purchase of Pro Træning (only available in danish). Also please note that own payment that registration and payment are required. Payment is not included in the Pan Golf registration fee.

VINTER SIMGOLF

Beginners

For beginners not already in a club matches are organised on smaller par 3 courses. Typically this is at Smørum Golf Club or other courses and in releation with 18 hole matches. Before we go on to the course focus are on warming up on the driving range and light putting green exercises. Golf equipment can be rented at a moderate cost.

If you are interested in trying out golf you are welcome to contact us on golf@panidraet.dk.

Experienced players

From april to october 18 hole matches are organised every 3 weeks on various golf courses around Zealand.

Please check the updated list of dates and golf courses on Pan Golf News on Facebook.

}

Price

The membership fee for Pan Golf is 100 DKK per half year. 

In addition to the sports fee there is a club membership fee which is 340 DKK annually.