Copenhagen Black Swans master the art of welcoming – and attracting expats!

21. October 2021 | Pan People

Black Swans

(Danish below)

Pan Idræt’s field hockey team, the Copenhagen Black Swans, make up one of Denmark’s most international teams, and it is no coincidence.

The Black Swans have developed a structured action plan for receiving and retaining new members, not least international citizens who come to Denmark to work – people who in everyday speech go under the term “expats” (short for “expatriates”).

The field hockey players of the Black Swans speak more than 10 different languages ​​and come from all corners of the world, giving the team a completely unique cultural cast and a special community.

The recipe for great welcoming practices is simple: No matter who you are and where you are from, you get the feeling that you are part of the team – both on and off the field.

Below, we’ve gathered the steps that the Black Swans take for the field hockey team to be an open and welcoming sports club!

Strong welcoming

If you as an LGBT+ person and/or expat picks up the hockey stick for the Black Swans, you could very well have been recruited in the gym, in the party environment or even on Grindr. The Black Swans are very aware of where they are present and whether there is an opportunity to attract new players through their current members. There is no better recruitment method than the personal inquiry!

Coming in to practice, and if you are an experienced hockey shark, the club will make sure that you can just join the team – where you will be assigned a “buddy”. This person will, among other things, support you and include you on the team.

If, on the other hand, you’re new to hockey, you will enter a 6-week program to get a handle on basic techniques and rules. This is done in the company of a coach who has a special focus on new players.

And finally, whether you are new or an experienced field hockey player, you will be assigned a contact person so you are in no doubt about anything. This is how the club ensures that misunderstandings and bad experiences do not occur.

“There is generally a good understanding on the team that we receive new players as a team. It is always good that the new players know that we take care of them at their arrival. Some expats come from a culture where it can be difficult for them to adapt to the Danish club culture and environment. So if they show interest in learning it, then we must have the strength to support it, ”says Esben Shane, team leader at Copenhagen Swans.

During training

There are six steps to ensure that new players (and the rest of the team) have great experiences every time they come to practice.

Black Swans Chart

Welcome back to the community

Once the training is over and a few days have passed, the contact person grabs the potential new member for a follow-up. If the Black Swans have found themselves a new member, they will receive a Welcome to the Swans flyer!

Here, the culture of the team is explained in detail, so that no new members are in doubt about guidelines and the club’s values. When it comes to expats, it is especially important that there is a common language on the team and that they get an introduction to the Danish clubs association life – not least the community rules.

“Diversity contributes to increased well-being and joy in life when it is expressed correctly. We insist that the team must be a safe space for everyone to be themselves. But if you have behavior that does not respect it, it will be pointed out. There is an open expectation that you are a team player,” says team leader Esben Shane and continues:

“One of the things that expats most often bring to the table is eagerness and gratitude. This matches our policy that the team is a “safe space” very well, as our work is always based on the values ​​of respect, equality and compassion. It also creates a greater acceptance of how different people can be, and thus also inclusiveness,” concludes Esben Shane.

Four tips for attracting and retaining expats

Are you a member of an association, volunteer, coach or leader? Then here’s four quick tips from Esben Shane to work on welcoming and retaining expats:

  • Make the decision that now you are a team where there is room for expats
  • Agree on what the plan looks like and how it should be done
  • Find a common language, also literally
  • Make agreements on EVERYTHING and take NOTHING for granted

Read more about Copenhagen Black Swans on their sports page or website.

https://panidraet.dk/en/sports/hockey/

https://www.facebook.com/cphblackswans


Copenhagen Black Swans er mestre i modtagelse – og expats!

På Pan Idræts fieldhockey-hold Copenhagen Black Swans finder man et af Danmarks mest internationale hold, og det er ikke tilfældigt.

Hos Black Swans har man udviklet en struktureret handleplan for modtagelse og fastholdelse af nye medlemmer, ikke mindst internationale borgere der kommer til Danmark for at arbejde – personer der i daglig tale går under begrebet ”expats” (forkortelse for ”expatriates”).

Hockeyspillerne i Black Swans taler tilsammen mere end 10 forskellige sprog og kommer fra alle verdenshjørner, hvilket giver holdet en helt unik kulturel støbning og et særligt fællesskab.

Opskriften på den gode modtagelse er simpel: Uanset hvem man er, og hvor man er fra, skal man føle, at man kan være med – både på og uden for banen.

Herunder får du opskriften på, hvordan fieldhockey-holdet fra Pan Idræt arbejder med modtagelsen!

Giving new members a good welcome

Hvis du som LGBT+ person og/eller expat samler hockeystaven op for Black Swans, kan det være, du er blevet rekrutteret i fitnesscentret, i festmiljøet eller endda på Grindr. Black Swans er nemlig meget bevidste om, hvor de er til stede, og om der er mulighed for at tiltrække nye spiller via deres nuværende medlemmer. Der er jo ikke nogen bedre rekrutteringsmetode end den personlige henvendelse!

Er du en erfaren hockey-haj, så sørger klubben for, at du bare kan stryge ind på holdet – hvor du får tildelt en ”buddy”. Vedkommende sørger bl.a. for at støtte og integrere dig på holdet.

Er hockey derimod nyt for dig, kommer du ind i et 6-ugers program, så du får styr på basale teknikker og regler i selskab med en træner, der har særligt fokus på nye spillere.

Uanset om du er ny eller erfaren i hockey, så får du tildelt en kontaktperson, så du ikke er i tvivl om noget. Sådan sikres det, at der ikke opstår misforståelser og dårlige oplevelser.

”Der er generelt en god forståelse på holdet for, at vi skal tage imod som et team. Det er altid godt, at den nye ved, at vi har styr på dem og deres ankomst. Nogle tilflyttere kommer fra en kultur hvor det kan være svært for dem at tilpasse sig den danske foreningskultur. Hvis de udviser interesse i at lære det, så skal man også have kræfterne til at supportere det,” fortæller Esben Shane, holdleder hos Copenhagen Swans.

Under træningen

Der er seks trin, som skal sikre, at nye spillere (og resten af holdet) har gode oplevelser hver gang, de er til træning.

Black Swans Chart

Velkommen tilbage i fællesskabet

Når træningen er overstået, og der er gået et par dage, tager kontaktpersonen fat i det potentielle nye medlem og følger op. Har Black Swans fået sig et nyt medlem, modtager vedkommende en Welcome to the Swans-flyer!

Her omtales især kulturen på holdet, så ingen nye medlemmer er i tvivl om retningslinjer og klubbens værdier. Når det gælder expats, er det i særligt høj grad vigtigt, at der er et fælles sprog på holdet, og at de får en introduktion til det danske foreningsliv – ikke mindst fællesskabsreglerne.

”Diversiteten bidrager til øget trivsel og livsglæde, når den italesættes korrekt. Vi insisterer på, at holdet skal være et safe space for alle til at være sig selv. Men har man adfærd, der ikke respekterer det, vil det blive italesat. Der er en åben forventning om, at man er en holdspiller,” fortæller holdleder Esben Shane og fortsætter:

”En af de ting, expats oftest har meget af, er ivrighed og taknemlighed. Det bidraget meget til vores politik om, at teamet er et ”safe space”, hvor vi arbejder ud fra værdierne respekt, lighed og medfølelse. Det skaber også en større accept af, hvor forskellige mennesker kan være, og dermed også rummelighed,” slutter Esben Shane.

Fire tips til modtagelse af expats

Er du medlem af en forening, frivillig, træner eller leder? Så får du fire hurtige tips fra Esben Shane til at arbejde med modtagelse og fastholdelse af expats:

  • Tag en beslutning om, at nu er I et hold, hvor der er plads til expats
  • Aftal hvordan planen ser ud, og hvordan det skal gøres
  • Find et fællessprog, også bogstaveligt talt
  • Lav aftaler på ALT og tag INTET for givet

Læs mere om Copenhagen Black Swans på deres idrætsside eller hjemmeside.

https://panidraet.dk/da/idraetsgrene/hockey/

https://www.facebook.com/cphblackswans

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. more information

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. If you want to completely avoid cookies, you must turn off cookies in your browser.

Close